MOOC-utvalgets første rapport

MOOC-utvalget ble oppnevnt 21. juni 2013, og dette er deres første rapport, som inneholder en kartlegging av utviklingen og overordnede anbefalinger. Utvalget vil levere en mer detaljert rapport sommeren 2014.

MOOC-utvalget ble oppnevnt 21. juni 2013, og dette er deres første rapport, som inneholder en kartlegging av utviklingen og overordnede anbefalinger. Utvalget vil levere en NOU innen sommeren 2014.

 

MOOC-utvalget trekker ingen endelige konklusjoner i denne første rapporten, med unntak av at de anbefaler MOOC som et verktøy norsk høyere utdanning bør gripe tak i.

Noen foreslåtte tiltak fra utvalget:

  • Tilrår at det bevilges midler til å satse på videreutvikling av digital kompetanse hos de ansatte i universitets- og høyskolesektoren.
  • Tilrår at det etableres et miljø for forskningsbasert kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring knyttet til læringsanalyse fra 2015.
  • Foreslår å øke bevilgningene til videreutvikling av infrastruktur for nettbasert utdanning generelt og ny infrastruktur for MOOC-tilbud spesielt.  
  • Mener det bør utredes nærmere hvorvidt det er hensiktsmessig med en felles, nasjonal MOOC-portal eller om alternative løsninger er bedre.

Les mer om utvalget her

  

(Foto: faksimile)