Møte 17. juni 2002 mellom Kultur- og kirkedepartementet og P4 Radio Hele Norge ASA om utlysing av radiokonsesjon

Møte 17. juni 2002 mellom Kultur- og kirkedepartementet og P4 Radio Hele Norge ASA om utlysing av radiokonsesjon

P4 Radio Hele Norge ASA hadde bedt om møtet for å få klarlagt enkelte elementer i søknadsprosessen for radiokonsesjonen, jf utlysingen 31. mai 2002 av radiokonsesjon for perioden 1. januar 2004-31. desember 2013.

Sendernettet
Selskapet var først og fremst interessert i å vite om det var mulig å spesifisere endringene i sendernettet nærmere, jf punkt 5, c i utlysingsdokumentet.

Departementet opplyste at Post- og teletilsynet samme dag hadde antydet at sendernettet for radiokonsesjonen trolig kun blir redusert med én høyeffektsender i den nye konsesjonsperioden i forhold til nettet i inneværende periode. PT vurderer om høyeffektsenderen i Halden eller Kongsberg skal tas ut, og erstattes av laveffektsendere. Hvis Halden-senderen tas ut og erstattes av laveffektsendere, vil dette trolig kunne resultere i noe dårligere dekning i indre Østfold. Hvis Kongsberg-senderen tas ut og erstattes av laveffektsendere, vil dette kunne redusere dekningen i Drammens-området og nordre Vestfold noe. Høyeffektsenderne i Stavanger- og Trondheimsområdet blir trolig beholdt i nettet. I løpet av sommeren skal PT foreta nærmere beregninger og målinger, og vil innen 15. august d.å. gi en endelig avklaring av hvilke høyeffektsendere som tas ut. PTs foreløpige vurdering er imidlertid at det er mest aktuelt at Halden-senderen tas ut.

Departementet opplyste at PT også gjør visse målinger av mobilt mottak.

Formuleringen i femte ledd i pkt 5, c innebærer at kravet til dekningsgrad via FM-båndet kan reduseres i konsesjonsperioden hvis konsesjonærens sendinger faktisk mottas tilfredsstillende på annen måte. Dette er en konkret vurdering departementet vil foreta.

Programkrav
Selskapet ville vite om det lå spesielle føringer i kravet om en betydelig andel verbalinnslag i sendingene, jf pkt 5, a.

Departementet opplyste at programvilkårene som skisseres i utlysingen er minimumsvilkår, og at søkerne forventes å konkurrere om å tilby det beste programtilbudet. Departementet ønsket derfor ikke å presisere dette kravet nærmere.