Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Invitasjon til å gi skriftlige innspill.

Regjeringen har startet arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan som etter planen skal fremmes høsten 2023.

Jeg inviterer til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet.

Regjeringen vil forbedre samhandlingsreformen. Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal være en stortingsmelding som omfatter både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Meldingen er viktig for det helhetlige arbeidet for å styrke vår felles helse- og omsorgstjeneste.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil sammen med ny folkehelsemelding og melding om helseberedskap utgjøre de overordnede rammene for helse- og omsorgspolitikken. Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil ta for seg regjeringens ambisjoner om å videreutvikle vår felles helse- og omsorgstjeneste. Et overordnet mål for meldingen er å sikre sømløse pasientforløp og gode tjenester i hele landet.

Meldingen vil blant annet omfatte følgende tema:

 • Samhandling
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Desentraliserte tjenester og sømløse pasientforløp
 • Digitalisering
 • Personell og kompetanse
 • Rehabilitering og mestring
 • Svangerskaps-, føde- og barselstilbud
 • Psykisk helse og rus
 • Akutt-tjenester

Pasient-, bruker- og pårørendeperspektivet, helse- og omsorgstjenester til minoriteter og til den samiske befolkningen vil behandles gjennomgående i meldingen.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal sees i sammenheng med blant annet arbeidet for styrking av det allmennmedisinske området, opptrappingsplan psykisk helse, forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet og bo trygt hjemme-reformen. Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil inngå i plansystemet for spesialisthelsetjenesten og gi føringer for lokale og regionale utviklingsplaner. Utredningene fra Helsepersonellkommisjonen og Sykehusutvalget vil følges opp i meldingen.

Dere kjenner utfordringene og har gode forslag til hvordan disse kan møtes. Innspill fra dere er viktige i arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan og i arbeidet for å utvikle vår felles helse- og omsorgstjeneste.

Jeg håper derfor at dere har anledning til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet innen 15. september 2022.

Jeg ber om innspill på:

 1. Hva er de viktigste utfordringene å adressere?
 2. Hvilke tiltak er aktuelle?
 3. Er dere kjent med pågående arbeid eller gode eksempler som departementet bør være kjent med? 

Det bes om at denne invitasjonen distribueres til aktuelle parter i deres organisasjoner.

Innspill til meldingen kan sendes til nasjonalhelseogsamhandlingsplan@hod.dep.no

Praktiske spørsmål kan sendes til samme e-postadresse.

Innspillene vil publiseres på regjeringen.no fortløpende.

 

Med hilsen

Ingvild Kjerkol

 

Les brevet som PDF