Nasjonal transportplan 2022–2033: Invitasjon til innspillsmøte med politisk kontaktgruppe om prioriteringer

Invitasjon fra Samferdselsministeren til fylkeskommunene, Sametinget og de største bykommunene om å delta på innspillsmøter om kommende Nasjonale transportplan.

Les invitasjonen (pdf)