Nasjonalt ID-kort - Sluttrapport februar 2007

En arbeidsgruppe foreslår å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet kunne brukes for reiser innen Schengen-området.

En arbeidsgruppe foreslår å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet kunne brukes for reiser innen Schengen-området. Justisdepartementet sender nå forslagene på en bred høring.  Etter høringen vil Regjeringen ta stilling til hvordan forslaget skal følges opp.

Over de siste tiår har det vært en sterk økning i bruken av ulike ID-kort for å bekrefte egen identitet. Dette er dels et utslag av samfunnsutviklingen med økt mobilitet, og med nye krav til sikker identifisering. Tradisjonelle former for ID-kort har vist seg å være beheftet med svakheter som åpner for misbruk. Det er viktig å sikre seg mot at det kan utstedes to identiteter (”dobbel id”) til en person. Samtidig har utviklingen av e-handel og andre former for elektronisk kommunikasjon også åpnet for nye former for identitetstyverier og bedragerier på nettet.

Utviklingen har gjort det nødvendig å se på nye løsninger for identifisering, som både ivaretar hensynet til personvernet og samfunnets behov for sikker identifisering. Løsninger for såkalte nasjonale ID-kort er tatt i bruk, eller er under vurdering, i flere land.

Les rapporten her (pdf: 712 Kb)