Nemndskjennelse om konverteringsressurs ved spesialundervisning m.v.

Nemndskjennelse om konverteringsressurs ved spesialundervisning m.v.

Tillegg nr. 1 til F 42/98

15.11.98 98/923

Statens utdanningskontorer
Kommunene
Fylkeskommunene
Grunnskolene
Videregående skoler
Kommunerevisjonene
Fylkesrevisjonene
Kommunekassererne
Fylkeskassererne
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Statlige grunnskoler
Statlige videregående skoler
Statens Pensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Lærerorganisasjonene

Nemndskjennelse om konverteringsressurs ved spesialundervisning m.v.

Høsten 1997 ble det ført forhandlinger mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte organisasjoner vedrørende revisjon av gjeldende bestemmelser angående konverteringsressurs ved spesialundervisning, m.v. i grunnskolen og i den videregående skolen.

Norsk Lærerlag, Lærerforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Musikerforbund fant ikke å kunne akseptere statens tilbud under forhandlingene, og erklærte at saken ville bli brakt til tvistebehandling i særskilt nemnd i henhold til tjenestetvistlovens § 27.

Voldgiftsnemnda avsa den 30. oktober 1998 kjennelse med følgende slutninger:

”Grunnskolen:

1 Med virkning fra 1. januar 1999 gis punkt 1 i særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen følgende tillegg:

Samisk som førstespråk på ungdomstrinnet gis gj.sn. ukentlig leseplikt på 20,4, årsramme på 777.

2 Med virkning fra 1. januar 1999 gis punkt 2.2 i særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen nytt 2. ledd:

Til klassestyrertjenesten i klasser på ungdomstrinnet med mer enn 28 elever, konverteres en tilleggsressurs på ¼ leseplikttime pr. klasse.

3 Med virkning fra 1. januar 1999 erstattes punkt 2.3, 2.4 og 2.5 i særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen med nytt punkt:

2.3 Spesialundervisning m.m i grunnskolen

Leseplikten for spesialundervisning er den samme som for undervisning for øvrig. På barnetrinnet skal 16 % og på ungdomstrinnet 9 % av leseplikten for spesialundervisning konverteres til oppgaver som er spesielle for denne undervisningen (diagnostisering av elever, samarbeid med kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av spesielt materiell, notat og rapportskrivning m.v.). Den beregnede konverteringsressurs ses som en samlet ressurs til skolen.

Konverteringsressursen skal fordeles ved skolen, etter drøftinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte, ut fra hvordan de arbeidsoppgaver som er knyttet til elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning er fordelt. Dette innebærer at man lokalt velger hvordan konverteringsressursen skal fordeles, tilpasset skolens behov. Ressursen kan fordeles mellom personale som utfører spesialundervisning og/eller oppgaver knyttet til slik undervisning.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for undervisning i og på samisk og finsk, og undervisning av fremmedspråklige elever i og på morsmål medregnet særskilt norskundervisning for fremmedspråklige elever.

4 Øvrige krav tas ikke til følge”.

”Videregående skole

1 Med virkning fra 1. januar 1999 erstattes punkt 2.4 og 2.5 i særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen med nytt punkt:

2.4 Spesialundervisning m.m i den videregående skolen

Leseplikten for spesialundervisning er den samme som undervisning for øvrig. 10,75 % av leseplikten for spesialundervisning konverteres til oppgaver som er spesielle for denne undervisningen (diagnostisering av elever, samarbeid med kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av spesielt materiell, notat og rapportskrivning m.v.). Den beregnede konverteringsressurs ses som en samlet ressurs til skolen.

Konverteringsressursen skal fordeles ved skolen, etter drøftinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte, ut fra hvordan de arbeidsoppgaver som er knyttet til elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning er fordelt. Dette innebærer at man lokalt velger hvordan konverteringsressursen skal fordeles, tilpasset skolens behov. Ressursen kan fordeles mellom personale som utfører spesialundervisning og/eller oppgaver knyttet til slik undervisning.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for undervisning i finsk, og undervisning av fremmedspråklige elever i og på morsmål medregnet særskilt norskundervisning for fremmedspråklige elever.

2 Øvrige krav tas ikke til følge”.

Ad slutning for grunnskolen

Departementet gjør oppmerksom på at punkt 1 i slutningen for grunnskolen er et tillegg til punkt 1 i særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen, gjengitt på side 19 i rundskriv F - 42/98. Punkt 2 i slutningen er gitt som nytt annet ledd i særavtalens punkt 2.2, jf. side 20 i F - 42/98. Slutningens punkt 3 erstatter særavtalens punkter 2.3, 2.4 og 2.5, jf. side 20 i F - 42/98.

Ad slutning for videregående skole

Departementet gjør oppmerksom på at punkt 1 i slutningen for videregående skole erstatter punktene 2.4 og 2.5 i særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen, gjengitt på side 31 - 32 i rundskriv F - 42/98 av 03.06.98.

Departementet ber om at kjennelsen iverksettes med virkning fra 1. januar 1999.

Med hilsen

Eva M. Sibbern
avdelingsdirektør

Carl O. Geving
byråsjef

Lagt inn 18. januar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen