Høring – forslag om endring i lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Utenriksdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag om endring av lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven) § 1 fjerde ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2022

Vår ref.: 22/657

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 1. april 2022. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Vennlig hilsen,

Aslak Brun
Ekspedisjonssjef
 
  Odd Mølster    
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

1. Innledning

Utenriksdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven). Norfundloven § 1 fjerde ledd om Norfunds forvaltning av andre statlige støtteordninger foreslås endret for å sikre Norfund et tydelig hjemmelsgrunnlag til også å påta seg forvaltningen av andre ordninger som ikke har næringsutvikling som hovedformål. Dette for å tilrettelegge for at Norfund skal kunne forvalte det nyopprettede Klimainvesteringsfondet, som har utslippsreduksjon som hovedformål.

2. Bakgrunn

Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendringer innebærer at industriland skal mobilisere  100 milliarder dollar årlig til klimainvesteringer i utviklingsland. Som et ledd i oppfølgingen av Parisavtalen har regjeringen besluttet å opprette et nytt klimafond - Klimainvesteringsfondet. Formålet med opprettelsen av Klimainvesteringsfondet er å redusere klimagassutslipp ved å bidra til å finansiere utbygging av fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra fossil kraftproduksjon, særlig kullkraft. Klimainvesteringsfondet skal bli et betydelig bidrag for å nå Parisavtalen og de globale bærekraftmålene.

Det er besluttet at Klimainvesteringsfondet skal forvaltes av Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund. Norfund er et særlovselskap, etablert ved lov av 9. mai 1997 nr. 26 «Norfundloven». I Ot.prp. nr. 13 (1996-97) ble det redegjort for formålet med Norfund og for fondets virkemidler. I Ot.prp. nr. 110 (2004-2005) «Om lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund)» ble det bl.a. redegjort nærmere for valget av organisasjonsform og forholdet til Norfunds bruk av aksjeselskaper i virksomhetsutøvelsen.

Den ytre rammen for Norfunds virksomhet og formål er angitt i Norfundloven § 1. Norfund har som formål å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko.

Statens utøvelse av eiermyndighet i Norfund skjer i dag gjennom fastsettelse av generell instruks i henhold til Norfundloven § 8, samt gjennom vilkår og betingelser i årlige budsjettproposisjoner, Stortingets innstillinger og brev om kapitaltilskudd. Ved lov av 31. juni 2013 ble det innført regler om generalforsamling og adgang for Norfund til å etablere datterselskaper etter behov, jf. Prop. 86 L (2012-2013).

3. Behovet for lovendringen

I forbindelse med opprettelsen av Klimainvesteringsfondet under Norfunds forvalteransvar, anser Utenriksdepartementet det som naturlig å foreta en endring i Norfundloven § 1 fjerde ledd. Bestemmelsen hjemler i dag at Norfund kan påta seg forvaltningen av «andre støtteordninger for næringsutvikling». Departementet vil med forslaget om lovendring tydeliggjøre Norfunds adgang til å påta seg andre forvalteroppgaver og tilleggsmandat, slik Klimainvesteringsfondet må sies å være. Norfundloven § 1 fjerde ledd har i dag følgende utforming:

"Fondet kan etter nærmere samtykke forvalte andre statlige støtteordninger for næringsutvikling i utviklingsland".

Dagens § 1 fjerde ledd er utformet slik at støtteordninger som skal forvaltes av Norfund må begrunnes i «næringsutvikling». Dette vil være økonomiske ordninger innenfor utviklingspolitikken som har til hensikt å stimulere til økonomisk vekst og sysselsetting i utviklingsland. Klimainvesteringsfondet skal investere i fornybar energi i utviklingsland, og vil på den måten stimulere til vekst og sysselsetting i særlig energisektoren. Dermed kvalifiserer dette til å regnes som offisiell utviklingsbistand som definert av OECDs utviklingskomité. Sett fra et slikt perspektiv kunne Klimainvesteringsfondet sies å være en ordning som i stor grad faller innenfor det lovens § 1 fjerde ledd omtaler som «næringsutvikling i utviklingsland». Klimainvesteringsfondets mandat er imidlertid å bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp gjennom å investere i fornybar energi i utviklingsland. På dette grunnlaget er det departementets vurdering at en mer generell utforming av § 1 fjerde ledd vil gi Norfund et bedre hjemmelsgrunnlag for å forvalte ordninger for både næringsutvikling og andre fremtidige formål – i dette tilfellet reduksjon av klimagassutslipp.

4. Departementets forslag

Utenriksdepartementet foreslår at Norfundloven § 1 fjerde ledd endres til:

«Fondet kan også utføre andre forvalteroppgaver som det blir tillagt av departementet».

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovendringen antas ikke å medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Forslag
til lov om endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om
Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland

I

I lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland gjøres følgende endring:

§ 1 fjerde ledd skal lyde:

Fondet kan også utføre andre forvalteroppgaver som det blir tillagt av departementet.

 

Departementene

 

Innovasjon Norge

Norad

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

NHO

Kommunenes sentralforbund

Kirkens Nødhjelp

Norsk Misjons Bistandsnemnd

Rorg-samarbeidet

Care Norge

Flyktninghjelpen

Norsk Folkehjelp

Norges Røde Kors

Redd Barna

Atlasalliansen

Fokus – forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forum for utvikling og miljø

Zero – Zero Emission Resource Organisation