Norsk næringsvirksomhet - Skipsfart

Nordmenn om bord15765
Nordmenn på land5150
Utlendinger om bord48355
Antall skipNIS 9764
NOR 10933
Utenlandsk flagg592
Rederier450
Eksportandel88
Bruttoprodukt i pst.2,1

Norske interesser har kontroll over verdens tredje største flåte som utgjør nærmere en tidel av verdens samlede handelstonnasje. Dette gjør Norge til en maritim stormakt. Av alle de tradisjonelle skipsfartsland er det Norge som har den høyeste andel av flåten under egne flagg. De viktigste geografiske markeder for norsk skipsfartsnæring er EU, USA og Japan. Norske rederier er særlig aktive i internasjonale markeder innenfor tankfart, bulkfart, kjemikaliefart, gasskipsfart, bilfart og cruisefart.

Internasjonal skipsfart er preget av fri konkurranse med få restriksjoner. Konkurransesituasjonen har medført endringer i driftsformene for skip i internasjonal fart ved utstrakt bruk av arbeidskraft fra land med lave arbeidskostnader. På denne bakgrunn ble Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) opprettet i 1987. Formålet var å

bedre konkurransesituasjonen ved drift av skip i utenriksfart under norsk flagg, ved å legge til rette for fleksible bemanningsordninger.

Skipsfarten er viktig både for transportvirksomheten i Norge og for transport av eksportprodukter. Skipsfarten utgjør dessuten et sentralt ledd i et bredt sammensatt maritimt miljø i Norge. Rundt rederiene er det vokst fram et bredt spekter av virksomheter innenfor områder som skipsbygging, utstyrsindustri, skipsmegling, skipsfinansiering og forsikring m.m. Årlige eksportinntekter fra skipsfartsnæringen er på om lag 52 mrd. kroner.

9

Norsk Internasjonalt Skipsfartsregister
10> Norsk Ordinært Register

Skipsfart

Forrige | Innhold | Neste