NOU 2002: 14

Finansforetakenes virksomhet II— Utredning nr. 8 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen ble oppnevnt for å gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon.

Kommisjonen legger med dette frem NOU 2002: 14 Finansforetakenes virksomhet II (utredning nr. 8 fra Banklovkommisjonen). I utredningen behandles utbytte og konsernbidrag, finansforetaks eie av aksjer, andeler og fast eiendom, kredittforetaks adgang til å eie bank eller forsikringsselskap, tvisteløsningsordninger, tilsynsmyndighetenes kompetanse vis-á-vis finansforetakene, nasjonale og overnasjonale tilsynsmyndigheter, fjernsalg av finansielle tjenester og tiltak mot hvitvasking av penger.

Lovforslaget bygger videre på lovforslag fremmet i NOU 1998: 14 Finansforetak m.v. (Utredning nr. 4 fra Banklovkommisjonen) og NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet (Utredning nr. 6 fra Banklovkommisjonen), og må ses i sammenheng med disse utredningene. Kommisjonens lovforslag er i hovedsak enstemmig.

Oslo, 27. juni 2002

Erling Selvig Leder

Bernt Nyhagen, nestleder

Hilde M. Berg

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Kjersti Elvestad

Grete Faremo

Ragnhild Fusdahl

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Øivind Fegth Knutsen

Tor Kobberstad

Øystein Løining

Per Melsom

Eva Nygaard Ottesen

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Olav Vannebo

Arne Lyng (hovedsekretær) Grete Øwre Kari Lærum

Til dokumentets forside