NOU 2002: 6

Lov om samvirkeforetak

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved kongelig resolusjon 12. februar 1999 ble det nedsatt et utvalg for å vurdere om det er behov for en alminnelig lov om samvirkeforetak, samt utarbeide et forslag til en slik lov. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Et enstemmig utvalg går inn for at det bør gis en alminnelig lov om samvirkeforetak. Ett utvalgsmedlem har dissentert med hensyn til en bestemmelse om revisjon og en bestemmelse om såkalt etterbetalingsfond. For øvrig er utredningen på alle punkter enstemmig.

Oslo, 5. mars 2002

Ole Gjems-Onstad

Johan Giertsen

Abraham Hallenstvedt

Torill Johnsen

Marianne Lie

Per Ove Røkholt

Elisabet Sulen

May Woldsnes

Per Aas

Tore Fjørtoft

Kaare Oftedal

Til forsiden