NOU 2003: 11

Konkurranse i kollektiv livsforsikring— Utredning nr. 10 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 10, NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring. Utredningen er delt i to deler som begge omfatter emneområder av sentral betydning for konkurranseforholdene i markedet for kollektiv pensjonssparing.

Den første delen inneholder utkast til ny lovgivning om kommunale pensjonsordninger tilpasset behovet for ryddige konkurranseforhold i det kommunale markedssegment. Kommisjonens lovutkast vil gjøre det mulig for samtlige livsforsikringsselskaper å markedsføre kommunale pensjonsprodukter som imøtekommer de krav som etter Arbeidsrettens dom av 8. oktober 2002 følger av gjeldende Hovedtariffavtale i kommunal sektor. Det forutsettes at de dispensasjoner fra gjeldende lov om forsikringsvirksomhet som er meddelt ulike selskaper, skal bortfalle. Den andre delen av utredningen inneholder et lovutkast med et samlet regelverk om flytting av livsforsikrings- og pensjonskontrakter. Lovutkastet viderefører prinsippet om alminnelig flytterett i lov om forsikringsvirksomhet § 7-8. I denne delen av utredningen har kommisjonen lagt vesentlig vekt på forenkling, opprydding og modernisering av de detaljerte og omfattende forskrifter som i dag gjelder på området. Lovutkastet omfatter flytting av så vel private som kommunale pensjonsordninger.

Banklovkommisjonen har søkt å sluttføre sitt arbeide med utredningen så vidt mulig i god tid før 1. juli 2003 som er den oppfyllelsesfrist Arbeidsrettens dom fastsetter.

Kommisjonens lovforslag er enstemmige.

Oslo, 5. mars 2003

Erling Selvig leder

Bernt Nyhagen, nestleder

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Kjersti Elvestad

Grete Faremo

Ragnhild Fusdahl

Jo Gjedrem

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Øivind Fegth Knutsen

Tor Kobberstad

Øystein Løining

Per Melsom

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Olav Vannebo

Lise Ljungmann (hovedsekretær)

Kari Lærum

Gudrun Rogdaberg

Åse Natvig

Til forsiden