NOU 2003: 13

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Til innholdsfortegnelse

1 Utvalgets mandat og sammensetning

Ved kongelig resolusjon av 15. november 2002 satte regjeringen Bondevik II ned et ekspertutvalg som skulle vurdere utfordringer for konkurranseutsatt sektor og lønnsdannelsen i årene framover. Utvalget ble gitt følgende mandat:

«En balansert økonomisk utvikling, der en unngår markerte tilbakeslag for konkurranseutsatt sektor, er viktig for å nå målene om arbeid for alle, økt verdiskaping og en videreutvikling av det norske velferdssamfunnet. Oljeinntektene har satt Norge i en gunstig situasjon sammenliknet med andre land, men det er samtidig viktig at en ikke går for raskt fram i innfasingen av disse inntektene. Utvalget skal ta utgangspunkt i retningslinjene for den økonomiske politikken som ble trukket opp i St.meld. nr. 29 (2000-2001), og som det er bred enighet om i Stortinget.

Den høye lønnsveksten de senere årene og en sterkere kronekurs har skapt en vanskelig situasjon for mange konkurranseutsatte virksomheter. Utvalget skal vurdere hvilke konsekvenser retningslinjene for finans- og pengepolitikken har for lønnsdannelsen. Utvalget skal videre vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av både lønnsutviklingen hos våre handelspartnere og de penge- og finanspolitiske retningslinjene, der siktemålet er å videreføre lav arbeidsledighet og høy verdiskaping i norsk økonomi.

Utvalget skal vurdere hva slags utviklingsbane for konkurranseutsatt sektor i årene fremover som er forenlig med den økte bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet.

Videre skal utvalget vurdere hvordan rammebetingelsene for konkurranseutsatt sektor påvirkes av innretningen av den økte bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet, samt vurdere om det er behov for tiltak som kan styrke konkurranseutsatt sektor og omstillingsevnen i norsk økonomi.

Det skal oppnevnes to uavhengige eksperter, hvorav den ene skal lede utvalget. Videre skal det oppnevnes to eksperter foreslått av arbeidstakerorganisasjonene, to eksperter foreslått av arbeidsgiverorganisasjonene, samt en person fra Finansdepartementet og en fra Nærings- og handelsdepartementet. Utvalgets sekretariat legges til Finansdepartementet.

Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. april 2003.»

Utvalget fikk følgende sammensetning:

  • Professor Steinar Holden (Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo) (leder)

  • Sjeføkonom Stein Reegård (Landsorganisasjonen)

  • Sjeføkonom Bjørn Tore Stølen (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)

  • Sjeføkonom Tor Steig (Næringslivets Hovedorganisasjon)

  • Direktør Lars E. Haartveit (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon)

  • Forskningsleder Hege Torp (Institutt for samfunnsforskning)

  • Avdelingsdirektør Arent Skjæveland (Finansdepartementet)

  • Seniorrådgiver Ylva Søvik (Nærings- og handelsdepartementet)

Sekretariatet har vært ledet av underdirektør Are Forbord, Finansdepartementet. Følgende har deltatt i sekretariatet: Underdirektør Yngvar Dyvi, underdirektør Erik Storm, seniorrådgiver Ole Bjørn Røste, rådgiver Helga Birgitte Aasdalen (alle Finansdepartementet), førstekonsulent Lars Fosse og førstekonsulent Christian L. Wold Eide (begge Nærings- og handelsdepartementet). I tillegg har rådgiver Anette J. Einarsen, rådgiver Marte Sollie, rådgiver Ingvild Strømsheim Wold og seniorrådgiver Svein Sæterdal (alle Finansdepartementet) gitt vesentlige bidrag til utvalgets arbeid.

Utvalget har hatt 10 møter. Utvalget har invitert en rekke eiere av, ledere og tillitsvalgte i konkurranseutsatte virksomheter til å møte i utvalget. Dette har vært nyttig for å danne et bilde av hvordan konkurranseutsatte virksomheter opplever sin egen situasjon i dag og hvilke strategier de følger i lys av denne. Utvalget har også invitert aktører fra finansmarkedene for å belyse de siste års utvikling i penge- og valutamarkedene. Utvalget har hatt samtaler med sentralbanksjef Svein Gjedrem (Norges Bank), sjeføkonom Harald Magnus Andreassen (First Securities), generaldirektør Eivind Reiten (Norsk Hydro), direktør Tor S. Andersen (Rapp Marine Group), konsernsjef Jens Ulltveit-Moe (umoe), professor Arne J. Isachsen (BI), seksjonsleder Jørn E. Pedersen (Dnb Markets), direktør Knut E. Sunde (TBL), administrerende direktør Kjell Storeide (Stokke-gruppen), hovedtillitsvalgt Atle Tranøy (Aker/Kværner) og professor Asbjørn Rødseth (UiO).

Til forsiden