NOU 2006: 11

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 21. februar fram en foreløpig utgave av sin rapport foran årets inntektsoppgjør. Utvalget legger med dette fram en endelig utgave av rapporten. Rapporten gir oversikt over hovedtrekkene i utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Dessuten har rapporten med et vedlegg som beskriver forskningsresultater om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, herunder nye tall for lønnsutviklingen, bl.a. for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn fordelt på utdanning og utviklingen i topplederlønninger i næringsvirksomhet. Videre er nye nasjonalregnskapstall innarbeidet i rapporten. Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som så langt som mulig vil redegjøre for resultatene av lønnsoppgjørene i 2006, og gi oppdaterte tall for utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Dette materialet offentliggjøres som en nettversjon i juni, men blir trykket i NOU-serien i mars til neste år. Beregningsutvalget ble ved kronprinsregentens resolusjon av 5. desember 2003 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2007 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntekts­politiske spørsmål.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.»

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Anders Kleppe, Akademikerne, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ivar Jørgensen og Harald Andersen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg, KS, Steinar Stokke og Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Anne Katrine Eide, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Arnulf Leirpoll, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Roger Bjørnstad, Kristian Gimming og Gisle Frøiland, Statistisk sentralbyrå.

Oslo, 30. mars 2006

Øystein Olsen

Nina Bjerkedal

Ann Lisbet Brathaug

Ellen Horneland

Lars Haartveit

Solveig Lie

Olav Magnussen

Synnøve Nymo

Erik Orskaug

Stein Reegård

Inge Skeie

Jørn Skille

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Per Kristian Sundnes

Tormod Belgum

Torbjørn Eika

Andreas Follestad

Andreas Moxnes

Reidun Grue Nerheim

Ragnhild Nersten

Til forsiden