NOU 2008: 11

Yrkessykdommer— Yrkessykdomsutvalgets utredning av hvilke sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen oppnevnte i statsråd 16. november 2007 et faglig ekspert­utvalg som fikk i oppdrag å foreta en bred gjennomgang av hvilke sykdom­mer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom. Bakgrunnen er at den norske yrkessykdomslista ikke har vært vesentlig revidert på 50 år, og det er gjennom flere år reist spørsmål om dagens yrkesskaderegelverk i tilstrekkelig grad fanger opp sykdommer som klart skyldes forhold på arbeidsplassen.

Yrkessykdomsutvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til en ny liste over sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom.

Oslo 24. juni 2008

Helge Kjuus

leder

Erik Falkum Håkon Lasse Leira Jan Vilis Haanes

Bente Elisabeth Moen Bente Ulvestad Eira Viikari-Juntura

Halfrid Persdatter Waage

Ingrid Sivesind Mehlum

Til dokumentets forside