NOU 2009: 5

Farskap og annen morskap— Fastsettelse og endring av foreldreskap

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Farskapsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mars 2008. I mandatet ble utvalget gitt i oppgave å vurdere endringer i barnelovens bestemmelser om fastsettelse og endring av farskap og morskap mv. og eventuelle konsekvensendringer i andre bestemmelser i barneloven og eventuelt andre lover.

Bakgrunnen for oppnevnelsen er å vurdere og tilpasse barnelovens bestemmelser opp mot de samfunnsmessige endringer og den teknologiske utviklingen som har skjedd mht. utviklingen av familiemønstre, mulighet for assistert befruktning og sikker fastsetting av farskap.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling med utkast til endringer i barneloven og enkelte endringer i andre lover.

Utredningen er enstemmig. Det foreligger to særmerknader fra medlemmer i utvalget i den løpende teksten.

Oslo 16. mars 2009

Aslak Syse leder

Trude Haugli

Øivind Johansen

Anne Margrethe Lund

Margurethe Stenersen

Arne Sunde

Gitte Gulbrandsen

Geir Helgeland

Til forsiden