NOU 2012: 13

Pensjonslovene og folketrygdreformen II— Utredning nr. 26 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, med utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

Utredningen og lovutkastet er andre del av Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse pensjonslovene til ny folketrygd. Første del av dette arbeidet fremgår av Banklovkommisjonens utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I.

Lovutkastet om kollektiv tjenestepensjonsforsikring er etter Banklovkommisjonens vurdering den beste måten å etablere et system for forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger som er tilpasset hovedprinsippene i ny folketrygd og de soliditetsmessige og økonomiske utfordringer som pensjonsinnretninger og foretak har møtt de siste 10 til 15 år i forhold til opprettholdelse, finansiering og sikring av ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger.

Både fra pensjonsinnretningenes og foretakenes side har det vært uttrykt et behov for et fleksibelt rammeverk for skattefavoriserte forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger. Dette er bakgrunnen for at lovutkastet inneholder to hovedalternativer for regulering av kostnads- og risikofordeling i den enkelte pensjonsordning mellom pensjonsinnretning, foretak og arbeidstakere. Modeller som hver for seg åpner for betydelig fleksibilitet. En standardmodell vil ha egenskaper som forbindes med de eksisterende forsikringsbaserte foretakspensjonsordningene i privat sektor. Ved bruk av de muligheter som ligger i modellen vil foretak kunne sikre arbeidstakerne en alderspensjon på om lag samme nivå som er normalt innenfor dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. Den andre modellen er beregnet på foretak som vil sikre arbeidstakerne alderspensjon ved en forutberegnlig årlig innbetaling og uten variable tillegg og uten, eller i minst mulig grad, å utløse krav til balanseføring av framtidige pensjonsforpliktelser.

Som fase III i arbeidet med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd vil Banklovkommisjonen se på spørsmål knyttet til sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger og hvilke overgangsregler og overgangsperioder som er nødvendig i denne sammenheng. Det vil videre bli sett på behovet for endringer i annen lovgivning og hva som bør skje med eksisterende foretakspensjonslov.

Enkelte medlemmer i Banklovkommisjonene har avgitt særmerknader, blant annet til ulike enkeltbestemmelser i lovutkastet. For øvrig er utredningen enstemmig.

Oslo, 18. juni 2012

Erling Selvig

Leder

Camilla Forgaard Andreassen

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Anne Nesheim Egeberg

Eystein Gjelsvik

Jacob Hanssen

Olav Heldal

Kristin juliussen

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Per Melsom

Kristin Diserud Mildal

Astrid Nyberget

Erik Orskaug

Stefi Kierulf Prytz

Erling G. Rikheim

Egil Rokhaug

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Tove Storrødvann

Runa Kristiane Sæther

Trond Søyland

Liv Synnøve Taraldsrud

Bente Øverli

Lise Ljungmann Haugen

(hovedsekretær)

Sven Iver Steen

Kari Lærum

Til forsiden