NOU 2015: 8

Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Aase, L. (2005) «Skolefagenes ulike formål – danning og nytte». I L. Børhaug, A.-B. Fenner og L. Aase (red.) Fagenes begrunnelser. Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Aasen, A. J., K. L. Berge, A. Skaftun og T. F. Hoem (2014) Lese- og skrivekompetanse i fremtidens samfunn. Innspill til Fremtidens skole, Ludvigsen-utvalget fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

Aasen, P., J. Møller, E. Rye, E. Ottesen, T. S. Prøitz og F. Hertzberg (2012) Kunnskapsløftet som styringsreform – et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU Rapport 20/2012. Oslo: NIFU.

Alderson, C. og D. Wall (1993) «Does Washback exist? «. I Applied Linguistics, 14.

Alexander. P. A. (2012) «Reading Into the Future: Competence for the 21st Century». I Educational Psychologist 47 (4).

Anderson, L.W. og D.R. Krathwohl (red.) (2001) A taxonomy for learning, teching, and assessing: A revision of Bloom´s taxonomy of educational objectives. Allyn and Bacon.

Autor, D., F. Levy og R. Murnane (2003) «The skill content of recent technological change: An empirical exploration.» I The Quarterly Journal of Economics Volume 118/4. Oxford University Press.

Baird, J., T. N. Hopfenbeck, P. Newton, G. Stobart og A. T. Steen-Utheim (2014) State of the Field Review. Assessment and Learning. Oslo: Norsk kunnskapssenter for utdanning, 13/4697.

Bakhtin, M. (1998) Spørsmålet om talegenrane. Bergen: Ariadne.

Bandura, A. (2012) «On the functional properties of perceived self-efficacy revisited». I Journal of Management, 38 (1).

Barne-, likestillings- og inkluderingssdepartementet (2013) Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Innst. 248 S (2012-2013). Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Barton, D. (1994) Literacy. An introduction to the ecology of written language. Oxford: Blackwell.

Baumeister, R. F. og K. D. Vohs (2007) «Self-Regulation, Ego Depletion, and Motivation». I Social and Personality Psychology Compass, 1 (10).

Beck, U. (1992) Risk Society. London: Sage Publications.

Berge, K. L. (2014) «Å kunne uttrykke seg skriftlig». I Stray J. og L. Wittek (red.) Pedagogikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS.

Berge, K. L., G. Skar, S. Matre, R. Solheim, L. Evensen, R. Thygesen og J. Smemo (2015) Har skriving som grunnleggende ferdighet bidratt til å styrke elevenes skriveferdigheter. Notat til Ludvigsen-utvalget.

Bergem, O. K., S. Goodchild, E. K. Henriksen, S. D. Kolstø, G. A. Nortvedt og E. Reikerås (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Oslo: Universitetet i Oslo.

Biggs, J. B. og K. Collins (1982) Evaluating the Quality of Learning: the SOLO taxonomy. New York: Academic Press.

Binkley, M., O. Erstad, J. Herman, S. Raizen, M. Ripley, M. Miller-Ricci og M. Rumble (2012) «Defining Twenty-First Century Skills». I Griffin, P., B. McGaw og E. Care (red.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills. London & New York: Springer.

Bjørkeng, B. (red.) (2013) Ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC). Rapport 2013/42. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Björnsson, M. og B. Hörnquist (2014a) Analys av vissa aspekter av det norska läroplansverket. En rapport på uppdrag av Ludvigsen-utvalget.

Björnsson, M. og B. Hörnqvist (2014b) Förmågor och kompetenser för framtiden. Översikt över nyare forskning om icke-kognitiv kompetenser och en analys av det norska läroplansverket. En rapport på uppdrag av Ludvigsen-utvalget.

Blossing, U., A. Hagen, T. Nyen og Å. Söderström (2010). Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling. Oslo/Karlstad: Fafo og Karlstads Universitet.

Boekaerts, M. (2010) «The crucial role of motivation and emotion in classroom learning». I H. Dumont, D. Istance og F. Benavides: The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Paris: OECD Publishing.

Bruce, B. C. og A. P. Bishop (2002) «Using the web to support inquiry-based literacy development». I Journal of Adolescent and Adult Literacy, 45 (8).

Bråten, I. og H. I. Strømsø (2009) «Multiple tekster – til innsikt og besvær». I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 93.

Cerna, L. The Nature of Policy Change and Implementation: A Review of Different Theoretical Approaches. Paris: OECD Publishing.

Dale, E. L., B. U. Engelsen og B. Karseth (2011) Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: En analyse av en læreplanreform. Oslo: Universitetet i Oslo.

Dede, C. (2010) «Comparing Frameworks for 21st Century Skills». I J. Bellanca og R. Brandt (red.) 21st Century Skills. Bloomington: Solution Tree Press.

Delord, C. (2014) Tidlig fokus på språkstrukturer gir et godt grunnlag. Communicare (et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret).

DeNora, T. (2000) Music in Everyday Life. Port Chester, NY: Cambridge University Press.

Dewey, J. (1916) Democracy and Education. New York: The Macmillan Company.

Dewey, J. (1938) Logic. The theory of inquiry. New York: Henry Holt and Company.

Dewey, J. (1996) «Planmessig ordning av lærestoffet.» I Dale, E. L. (red.) Skolens undervisning og barnets utvikling. Klassiske tekster. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Dumont, H. og D. Istance (2010) «Analyzing and designing learning environments for the 21st century». I H. Dumont, D. Istance og F. Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Paris: OECD Publishing.

Durlak, J., R. Weissberg, A. Dymnicki, R. Taylor og K. Schellinger (2011) «The impact of enhancing students’ social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions». I Child Development. Årgang 82, nr. 1.

Dweck, C. S. (2006) Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

Dæhlen, M. og I. M. Eriksen (2015) Det tenner en gnist – Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet. Oslo: NOVA.

Earl, L. og H. Timperley (2014) «Challenging Conceptions of Assessments». I Wyatt‐Smith, C., V. Klenowski og P. Colbert (red.) Designing Assessment for Quality Learning. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.

Earl, L., N. Watson og S. Katz (2003) Large-scale education reform: Life cycles and implications for sustainability. A literature review and case study of reform in 8 countries/districts. Reading: CfBT.

Education Scotland (2015) http://www.educationscotland.gov.uk/learningteachingandassessment/assessment/progressandachievement/workshopmaterials/index.asp (lest 26.04.2015) .

Education Services Australia (2015) http://www.assessmentforlearning.edu.au/assessment_tasks/assessment_tasks_landing.html (lest 18.04.15).

Eisner, E. W. (1985) The Art of educational evaluation: a personal view. London: Falmer Press.

Engelsen, B. U. (2008) Kunnskapsløftet. Sentrale styringssignaler og lokale strategidokumenter. Rapport 1, Pedagogisk forskningsinstitutt, Oslo: Universitetet i Oslo.

Erstad, O., S. Amdam, H. C. Arnseth og K. Silseth (2014) Om fremtidens kompetansebehov. En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ. Oslo: Universitetet i Oslo.

Espeland, M. (2014) Fagfornying i skolen. Notat til Ludvigsen-utvalget – desember 2014.

European Commission (2008) Explaining the European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Luxembourg: European Communities.

European Commission (2014) Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm (lest 27.03.15).

Fadel, C. (2014) «Education with a Capital Etm». I Occasional Paper, 134 February.

Falch, T. og L. Naper (2008) Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen. SØF-rapport nr. 01/08. Senter for økonomisk forskning AS.

Falch, T., A. Johannesen og B. Strøm (2009) Kostnader av frafall i videregående opplæring. Senter for økonomisk forskning AS.

Fløtten, R., Å. Hermansen, A. Strand og K. Tronstad (2013) Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene. NordMod 2030. Delrapport 2. Fafo-rapport 2013:14. Oslo: Fafo.

Folkestad, G. (2006) «Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways of learning». I British journal of music education, 23(02).

Fremmedspråksenteret (2015) Notat om engelsk og fremmedspråk i framtidens skole. Høgskolen i Østfold: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

Frey, C. og M. Osborne (2013) The future of employment: how susceptible are jobs to computerization? Publikasjon Oxford Martin School. University of Oxford.

Fullan, M. (2007) The New Meaning of Educational Change. Fourth Edition. New York: Routledge og Teachers College Press, Columbia University.

Fullan, M. (2014) Å dra i samme retning. Et skolesystem som virker. Oslo: Kommuneforlaget.

Funke, J. og P. A. Frensch (2007) «Complex problem solving: The European perspective – 10 years after». I D. H. Jonassen (red.), Learning to solve complex scientific problems. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Følgegruppa for lærarutdanningsreforma (2015) Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegen videre. Rapport nr. 5. Stavanger 2015.

Gamlem, S. M. og E. Munthe (2014) «Mapping the quality of feedback to support students´ learning in lower secondary classrooms». I Cambridge Journal of Education, 44 (1).

Gee, J.P. (2012) Social linguistics and literacies: ideology in discourses. London: Routledge.

Gjerustad, C., E. Waagene og K. V. Salvanes (2014) Spørsmål til skole-Norge 2014. Oslo: NIFU .

Godøy, R. I. og M. Leman (red.) (2010) Musical gestures: Sound, movement, and meaning. London: Routledge.

Greeno, J. G. (2006) «Learning in activity». I K. Sawyer (red.) Handbook of the Learning Sciences, Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Grønmo, L. (2014) «Grunnleggende ferdigheter – regning og matematikk». I Stray, J. og L. Wittek (red.) Pedagogikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm.

Grønmo, L. og L. Onstad (2013) Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige Oslo: Akademika forlag.

Gundem, B.B. (1998) Skolens oppgave og innhold. En studiebok i didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Harlen, W. (2005) «Trusting teachers' judgment: research evidence of the reliability and validity of teachers' assessment used for summative purposes». I Research Papers in Education, 20 (3).

Hattie, J. og H. Timperley (2007) «The Power of Feedback». I Review of Educational Research. 77 (1).

Haukås, Å. (2014) «Metakognisjon i språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv». I Acta Didactica Norge, 8 (2). Oslo: Universitetet i Oslo.

Hayward, L. og N. Hedge (2005) Travelling towards change in assessment: policy, practice and research in education. Assessment in Education, 12, 1.

Helland, H. P. (2014) «Fortid eller framtid? (Lingvistisk) kompetansebygging i fremmedspråkfagene». I Acta Didactica Norge, 8 (2). Oslo: Universitetet i Oslo.

Heritage, M. (2011) «What to do next: the hard part of formative assessment? » I: CADMO JOURNAL – Social Sciences 19 (1).

Hickey, M. (2003) «Creative thinking in the context of music composition». I M. Hickey (red.) Why and how to teach music composition: A new horizon for music education. Reston, VA: MENC.

Hodgson, J., W. Rønning og P. Tomlinson (2012) Sammenhengen Mellom Undervisning og Læring. En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. Bodø: Nordlandsforskning.

Hopfenbeck, T. N., A. Tolo, T. Florez og Y. El Masri (2013) Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Systems Case Study. Oxford University og Universitetet i Bergen.

Hovdhaugen, E., I. Seland, B. Lødding, T. S. Prøitz og N. Vibe (2014) Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler. Rapport 24/2014. Oslo: NIFU .

Hultin, H. og O. Berge (2014) Notat til utvalgsarbeid om digital kompetanse. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.

Håkansson, J. og D. Sundberg (2012) Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur och kultur.

IPPC, FNs klimapanel (2014) FNs klimapanels femte hovedrapport, synteserapport. Geneve, Sveits.

Isnes, A. (2015) Læreplan i naturfag: Progresjon og dybdelæring. Eksempel fra utdanning for bærekraftig utvikling som gjennomgående tema fra 1. til 11. trinn i naturfag. Notat til Ludvigsen-utvalget 18.3.15.

Iversen, J. M., A. S. Haugset, Ch. Wendelborg, A. Martinsen, G. Nossum og M. Stende (2014) Yrkesretting og relevans i fellesfaga. Trøndelag Forskning og utvikling.

Jensenius, A. R. (2009) Musikk og bevegelse. Oslo: Unipub forlag.

Johansen, V. og H. Støren (2014) Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Bergen: Fagbokforlaget.

Kaput, J. (2008) «What Is Algebra? What Is Algebraic Reasoning?» I Kaput, J., D. Carraher og M. Blanton (red.) Algebra In The Early Grades. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Karseth, B., J. Møller og P. Aasen (2013) «Opptakten». I Karsteth, B, J. Møller og P. Aasen (red.) Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget.

Kaufman, J. C. og R. J. Sternberg (red.) (2010) The Cambridge handbook of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.

Kereluik, K., P. Mishra, C. Fahnoe og L. Terry (2013) «What Knowledge Is of Most Worth: Teacher Knowledge for 21st Century Learning». I Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29 (4).

Kilpatrick, J., J. Swafford og B. Findell (red.) (2001) Adding it up: Helping children learn mathematics. National Research Council. Washington, DC: National Academy Press.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1993) Generell del av læreplanen (L93). Oslo: Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.

Klafki, W. (2001) «Grundtræk af et nyt almendannelseskoncept. I centrum: Tidstypiske nøgleproblemer». I Dannelsesteori og didaktikk – nye studier. Århus: Klim.

Kunnskapsdepartementet (2011a) Det kan skje igjen. Rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2011b) Norsk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2012) Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2015) Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet (2009) Handlingsplan. Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009–2014. Oslo.

Kvidal, H. (2009) «Å være digital i musikkfaget». I Otnes, H. (red.): Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget, s. 209-224.

Levy, F. (2010) How technology changes demands for human skills. OECD Education Working Paper No. 45. EDU/WKP (2010) 8.

Linn, M. C. og B. S. Eylon (2011) Science learning and Instruction. Taking Advantage of Technology to Promote Knowledge Integration. New York & London, Routledge.

Malik, K. (2013) Human Development Report 2013. The rise of the South: Human Progress in a Diverse World. New York, U.S.A: The United Nations development Programme.

Marsh, H. W., U. Trautwein, O. Lüdtke, O. Köller og J. Baumert (2005) «Academic self-concept, interests, grades and standardized test scores: Reciprocal effects models of causal ordering». I Child development, nr. 76.

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen, Innst. 432 S (2012-2013). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, Innst. 145 S (2010–2011). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Mevarech, Z. og B. Kramarski (2014) Critical Maths for Innovative Societies: The Role of Metacognitive Pedagogies. OECD Publishing.

Mischel, W. og O. Ayduk (2004) «Willpower in a cognitive-affective processing system: The dynamics of delay of gratification». I R. F. Baumeister og K. D. Vohs (Eds.) Handbook of self-regulation: Research, Theory, and Applications. New York: Guilford.

Mordal, S., B. E. Aaslid, B. Lindemann, H. Jensberg (2015) To år med fremmedspråk – erfaringer og betraktninger. Rapport. Trondheim: SINTEF.

Mosher, F. A. (2011) Policy Brief. The Role of Learning Progressions in Standards-Based Education Reform. University of Pennsylvania.

Mourshed, M., C. Chijioke og M. Barber (2010) How the world’s most improved school system keep getting better. London: McKinsey & Company.

Muller, J. (2009) «Forms of knowledge and curriculum coherence.» I Journal of Education and Work, 22 (3), July.

Nasjonalt fagråd for musikk, ved arbeidsutvalget (2015) Notat – tekstinnspill til utvalgsarbeidet. Oslo: Nasjonalt fagråd for musikk.

National Research Council (2000) How people learn. Brain, mind, experience and school. Expanded Edition. Washington D.C.: National Academy Press.

National Research Council (2012) A Framework for K-12 Science Education. Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, D.C.: The National Academies Press.

Nespor, J. (2002) «Networks and contexts of reform». I Journal of Educational Change, 3(3-4).

Newton, P. E. (2007) Clarifying the purposes of educational assessment, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 14 (2).

Nordahl, T. og R. Hausstätter (2009). Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Situasjonen til elever med særskilte behov for opplæring i grunnskolen under Kunnskapsløftet. Rapport nr 2 fra prosjektet: Gjennomgang av spesialundervisning, evaluering av Kunnskapsløftet. Høgskolen i Hedmark.

Nordenbo, S., M. Larsen, N. Tiftikçi, R. Wendt og S. Østergaard (2008) Lærerkompetanse og elevers læring i barnehage og skole. Et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og Dansk Clearinghouse for Uddanelsesforskning.

Norges idrettshøgskole (2015) Tekstinnspill til Ludvigsen-utvalget. Kroppsøving i fremtidens skole 23.01.2015.Oslo: Norges idrettshøgskole.

NOU 2003: 16 I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2013: 2 Hindre for digital verdiskapning. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014. Oslo: Kulturdepartementet.

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd. Produktivitetskommisjonens første rapport. Oslo:Finansdepartementet.

NOU 2015: 2 Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Nussbaum, M. (2012) The New religious intolerance. Overcoming the politics of fear in an anxious age. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

OECD (2005) The Definition and Selection of Key Competencies. Executive Summary. http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (lest 30.01.2015).

OECD (2010) PISA 2009 Assessment Framework. Key competencies in Reading, Mathematics and Science. Paris: OECD Publishing.

OECD (2011) OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Norway. Paris: OECD Publishing.

OECD (2013a) OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Synergies for Better Learning. An international perspective on evaluation and assessment. Paris: OECD Publishing .

OECD (2013b) PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, Paris: OECD Publishing.

OECD (2015a) CERI Innovation Strategy for education and training. Brochure. http://www.oecd.org/edu/ceri/IS%20Project_Conference%20Brochure_FINAL.pdf (lest 18.05.15).

OECD (2015b) Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills. Paris: OECD Publishing.

Opplæringslova med forskrifter (2014) Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Pajarinen, M., P. Rouvinen og A. Ekeland (2015) Computerization and the Future of Jobs in Norway. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Paris, S. og A. Paris (2001). «Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning». Educational Psychologist. 36 (2).

Pellegrino, J. W. og M. L. Hilton (2012) Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. Washington D.C.: The National Academies Press.

Pintrich, P. R. (2000) «The Role of Goal Orientation In Self-regulated Learning». I Boekaerts, M., P. R. Pintrich og M. Zeidner (red.) Handbook of Self-Regulation. San Diego: Academic Press.

Prøitz, T. og J. S. Borgen (2010) Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen. Rapport 16/2010. Oslo: NIFU.

Prøitz, T. S. (2013) «Variations in grading practice – subjects matter» I Education Inquiry, 2013 (3).

Prøitz, T. S. (2015) Formål med vurdering og vurdering av fagovergripende kompetanser. Notat på oppdrag fra Ludvigsen-utvalget.

Rasmussen, J. (2015) «Folkeskolereformen 2014». I Rasmussen, J., A. Rasch-Christensen og C. Holm (red.) Folkeskolen – efter reformen. København: Hans Reizel.

Ruud, E. (2013) Musikk og identitet. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Rychen, D. S. og L. H. Salganik (2003) «A holistic model of competence». I Rychen, D. S. og L. H. Salganik (red.) Key Competencies for a Successful Life and a Well- Functioning Society. Göttingen: Hogrefe og Huber.

Sandvik, L. V. og T. Buland (red.) (2013) Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU, program for lærerutdanning og SINTEF.

Sandvik, L. V. og T. Buland (red.) (2014) Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU, program for lærerutdanning, og SINTEF.

Savage, J. (2005) «Working towards a theory for music technologies in the classroom: how pupils engage with and organise sounds with new technologies». I British Journal of Music Education, 22, 2.

Sawyer, R. (2012) Explaining creativity. The science of human innovation. New York: Oxford University Press.

Scardamalia, M. (2012) «New Assessments and Environments for Knowledge Building». I Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Australia: Springer.

Schmidt, W. H. og R. S. Prawat (2006) «Curriculum coherence and national control of education: issue or non-issue? «. I Curriculum studies, 38 (6).

Shanahan, T. og C. Shanahan (2012). «What Is Disciplinary Literacy and Why Does it Matter?». I Topics in Language Disorders 32 (1).

Sinnema, C. (2011) Monitoring and Evaluating Curriculum Implementation: Final Evaluation Report on the Implementation of the New Zealand Curriculum 2008 – 2010. The University of Auckland.

Sivesind, K. (2012) Kunnskapsløftet. Implementering av nye læreplaner i reformen. En synteserapport fra Evalueringen av Kunnskapsløftet. Oslo: Universitetet i Oslo.

Sjaastad, J., T. S. Carlsten og V. Opheim (2014b) Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervining. Oslo: NIFU.

Sjaastad, J., T. S. Carlsten, V. Opheim og F. Jensen (2014a) Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer. Oslo: NIFU.

Sjøberg, S. (2009) Naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk. Oslo: Gyldendal.

Skaftun, A. (2014) «Å kunne lese». I J. Stray og L. Wittek (red.) Pedagogikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS.

Skolverket (2013) Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning m.m. om individuella faktorer bakom framgång. Sverige: Skolverket.

Skolverket (2013) Forskning om skolreformer og deras genomslag. Sverige: Skolverket.

Spencer, E., B. Lucas og G. Claxton (2012) Progression in creativity: Developing new forms of assessment. Newcastle: CCE.

Spilling, O. R., V. Johansen og L. A. Støren (2015) Entreprenørskapsutdanning i Norge – status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen. Rapport 2/2015. Oslo: NIFU .

St.meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren – Rollen og Utdanningen. Oslo: Kunnskapsdepartementet

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

St.prp. nr. 1(2003–2004)for budsjetterminen 2003. Det kongelige utdannings- og forskningsdepartementet.

Stray, J. H. (2011) «Fra samfunnsmandat til samfunnsoppdrag. En språklig dreining i utdanningsretorikken?». I Norsk pedagogisk tidsskrift 1.

Stray, J. H. (2014) «Skolens demokratimandat». I Stray J. og L. Wittek (red.) Pedagogikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS.

Sundberg, D. (2005) Skolereformernas dilemman. En läroplansteoretisk studie av kampen om tid i den svenska obligatoriska skolan. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet. Sverige: Växjö Universitet.

Sundberg, D. (2011) «Läroplansteori – några samtida utvecklingslinjer». I Englund, T., E. Forsberg og D. Sundberg (red.) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utblickar och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber.

Svenkerud, S., K. Klette og F. Herzberg (2012) «Opplæring i muntlige ferdigheter». I Studies in Education 32.

Throndsen, I., T. N. Hopfenbeck, S. Lie og E. L. Dale (2009) Bedre vurdering for læring – Rapport fra Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag. Oslo: Universitetet i Oslo.

Timperley, H., A. Wilson, H. Barrar og I. Fung (2007) Teacher Professional Learning and Development. Best Evidence Synthesis Iteration (BES), University of Auckland.

Timperly, H. (2012) Draft Paper for Discussion and Consultation. University of Auckland 2012.

Tveit, S. (2009) «Educational assessment in Norway – a time of change». I Educational assessment in the 21st Century. Connecting Theory and Practice. Springer.

UNESCO Institute for Information Technologies in Education (2012) Policy Brief: Learning Analytics. Paris: UNESCO.

Utbildningsstyrelsen (2004) Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. Se: http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf. Finland.

Utdanningsdirektoratet (2010) Rundskriv 2-2010 Retten til et godt psykososialt læringsmiljø. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2011) Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2015a) Høringsbrev – forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser.

Utdanningsdirektoratet (2015b) Naturfagene i norsk skole anno 2015. Rapport fra ekstern arbeidsgruppe utnevnt av Utdanningsdirektoratet. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2014) Matematikk i norsk skole anno 2014. Faggjennomgang av matematikkfagene – Rapport fra ekstern arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet. http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrigeforfattere/Matematikk-i-norsk-skole-anno-2014/ (lest 02.02.2015).

Valenta, A., M. Nosrati og K. Wæge (2015) Skisse av den «ideelle læreplan i matematikk», revidert januar 2015. Trondheim: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Valenta, A., M. Nosrati, R. Åsenhus og K. Wæge (2014) Skisse av den «ideelle læreplan i matematikk». Trondheim: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Vestad, I. L. (2013) Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv. PhD. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap.

Walshaw, M. og G. Anthony (2008) The Teachers Role in Classroom Discourse: A Review of Recent Research Into Mathematics Classrooms. Massey University New Zealand.

Wiliam, D. (2010) «The role of formative assessment in effective learning environments». I Dumont, H., D. Istance of F. Benavides (red.) The nature of learning. Using research to inspire practice. Paris: OECD Publishing.

Winner, E., T. Goldstein og S. Vincent-Lancrin (2013) Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education. Paris: OECD Publishing.

Til forsiden