NOU 2016: 1

Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Til innholdsfortegnelse

1 Forutsetninger for framskrivningene i kapittel 9

Framskrivingene vist til i kapittel 9 ble utført til Nasjonalbudsjettet 2015 på Statistisk sentralbyrås generelle likevektsmodell MSG. Under følger nærmere informasjon om hva som ligger til grunn for de ulike alternativene. Ellers vises det til Nasjonalbudsjettet 2015 og Perspektivmeldingen 2013 for ytterligere beskrivelse av beregningsopplegget.

Petroleumspris

Referansebanen tar utgangspunkt i en langsiktig oljepris på 550 2015-kroner fatet for Nordsjøolje. Alternativene «høyere olje- og gasspris» og «lavere olje- og gasspris» har en oljepris som er hhv. 100 kroner høyere og lavere enn dette.

Avkastningen av Statens pensjonsfond-utland

Avkastningen av Statens pensjonsfond-utland er 4 prosent i referansebanen. Det er regnet på alternativene «høyere avkastning» som innebærer 5 prosent avkastning, og «lavere avkastning», som er satt til 3 prosent avkastning.

Produktivitet

Årlig vekst i total faktorproduktivitet i fastlandsøkonomien er satt til 1,6 prosent i bedriftene i fastlandsøkonomien i referansebanen. I alternativet «høy privat produktivitetsvekst» er veksten ¼ prosent høyere, og i alternativet «lav privat produktivitetsvekst» tilsvarende lavere.

Utgifter til helse og omsorg

I referansebanen antas det at dekningsgrader (hvor stor andel av befolkningen som benytter de ulike tjenestene) og antall timeverk per bruker i offentlig tjenesteyting videreføres på dagens nivå. Dagens regler i folketrygden legges til grunn. Alternativet «økt standard i helse og omsorg» innebærer vekst i ressursinnsatsen per bruker i helse- og omsorgstjenestene på ½ prosent per år.

Befolkning

Framskrivningene tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra 2014.

Arbeidskraft

I referansebanen forutsettes det at yrkesfrekvensene for ulike demografiske undergrupper (kjønn, alder og innvandrerbakgrunn) videreføres på anslått 2015-nivå. I alternativet «høyere sysselsetting» er økt sysselsetting som følge av pensjonsreformen regnet inn, anslått til 8 prosent økt sysselsetting i 2060. Alternativet «lavere arbeidstid» ser på et forløp der gjennomsnittlig arbeidstid per sysselsatt faller med 0,3 prosent per år.

Til dokumentets forside