NOU 2016: 10

Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2015. Dets mandat er å evaluere reglene om garantistillelse i lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) § 12.

Utvalget legger med dette frem sin utredning og utkast til endret regulering. Utredningen er enstemmig bortsett fra på ett punkt. Det fremgår av utredningen hvor det er dissens.

Oslo, 27. juni 2016

Herman Bruserud

Leder

Tonje Berggren

Jarbjørg Grøtte

Per Jæger

Torgeir Øines

Kristine Møse

Sekretær

Til forsiden