NOU 2016: 10

Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Bustadoppføringslova regulerer forholdet mellom entreprenører og forbrukere i forbrukerentreprisekontrakter. Endringsforslaget vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

For entreprenørene antar utvalget at forslaget om reduksjon av sikkerhetsstillelsens lengde i bustadoppføringslova § 12 vil redusere kostnadene i byggeprosjekter. Effekten på dette punktet er avhengig av om det er flertallets eller mindretallets forslag som velges. Innsparingen for entreprenørene må antas å kunne gi en positiv effekt på boligprisene sett fra forbrukernes ståsted. I noen tilfeller vil imidlertid forbrukere kunne stå igjen med et usikret tap som ville være dekket av sikkerhet etter dagens regler. Dette vil gjelde for perioden fra to år etter overtakelse av boligen eller fritidsboligen og tre år frem i tid. Videre vil en reduksjon av sikkerhetsstillelsens lengde antas å få en effekt på konkurransen i forbrukerentreprisemarkedet, da inngangskostnader og løpende kostnader for entreprenørene reduseres.

Dersom det åpnes opp for at også skadeforsikring blir et alternativ, kan dette få positive konsekvenser for markedssituasjonen.

Forslaget om å innføre en regel om plikt til å stille sikkerhet i enkelte avtaler som omfattes av avhendingslova vil medføre noe økte kostander i forbindelse med slike transaksjoner.

Til toppen
Til dokumentets forside