NOU 2018: 2

Fremtidige kompetansebehov I— Kunnskapsgrunnlaget

Til innholdsfortegnelse

7 Veien videre

I utvalgets mandat står det at utvalget skal «ha en bred metodetilnærming og stimulere til utvikling av nytt kunnskapsgrunnlag, inkludert scenarioanalyser, kvantitative og kvalitative analyser, framskrivninger og spørreundersøkelser, som kan bidra til å belyse kompetansebehov i samfunnet og bedre forstå enkeltindividers valg av utdanning, læring og arbeid, både nasjonalt og regionalt».

Utvalget har i løpet av høsten 2017 gjort to analyseavtaler som i løpet av 2018 vil gi viktig nytt analysegrunnlag. Den ene analysen skal gjøres av SSB på registerdata, med sikte på å belyse endringer i utdanningssammensetningen i yrker tilbake i tid for forskjellige næringer i Norge. Dette vil gi bedre muligheter til å kunne drøfte fremtidige endringer i kompetansebehovene. Det andre prosjektet er en kohortstudie av ungdommers utdannings- og yrkesvalg, som ble påbegynt på NTNU i 2015. Kompetansebehovsutvalget har spilt inn spørsmål til undersøkelsen som gjennomføres våren 2018.

I løpet av 2018 vil det også bli satt i gang andre undersøkelser, med sikte på å få bedre og mer pålitelig informasjon om andre forhold av betydning for Kompetansebehovsutvalgets interesseområde, som fremtidig nærings- og samfunnsutvikling og regionale forskjeller.

Fremover ønsker Kompetansebehovsutvalget løpende innspill fra relevante aktører på tema knyttet til Utvalgets arbeid. Det er i den forbindelse opprettet en kontaktadresse på Utvalgets hjemmeside: www.kompetansebehovsutvalget.no.

Til forsiden