NOU 2018: 2

Fremtidige kompetansebehov I— Kunnskapsgrunnlaget

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Abelia (2017). «Undersøkelse om IT-kompetanse og utkontraktering i teknologi- og kunnskapsnæringen».

Acemoglu, Daron og Jörn-Steffen Pischke (1999). «The structure of wages and investment in general training», Journal of Political Economy, vol.107, s. 539–572.

Andreev, Leonid, og Kari-Mette Ørbog (2014). NAVs bedriftsundersøkelse 2014, NAV, Arbeid og velferd 2/2014.

Andreev, Leonid (2015). NAVs bedriftsundersøkelse 2015, NAV, Notat 1/2015.

Andreev, Leonid, og Johannes Sørbø (2016. NAVs bedriftsundersøkelse 2016, Notat 2/2016.

Andreev, Leonid, og Line Schou (2017). Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige, NAV, Arbeid og velferd 3/2017.

Arbeidsdirektoratet (1985). Framtidig behov for arbeidskraft. Arbeidsgiveres forventede etterspørsel etter ulike utdannings- og yrkesgrupper, Arbeidsdirektoratet, Avdeling for statistikk og utredninger.

Arnesen, Clara Åse, Liv Anne Støren og Jannecke Wiers-Jenssen (2015). Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet. Kandidatundersøkelse tre år etter fullført utdanning blant teknologer, realister og økonomer. Rapport 2015:30, NIFU.

Arnesen, Clara Åse og Erica Waagene (2009). Bachelorgraden fra universitet – en selvstendig grad, eller delmål i et lengre utdanningsløp?, Rapport 7/2009, NIFU, Oslo.

Arnesen, Clara Åse (2012). Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid. Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med utdanning og arbeid, Rapport 13/2012, NIFU, Oslo.

Autor, David H (2010). «Skills, education, and the rise of earnings inequality among the ‘other 99 percent’», Science vol. 244 6186, s. 843–851.

Barro, Robert J. and Xavier Sala-i-Martin (2004). Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Barrett, Garry and W. Craig Riddell (2016). Ageing and Literacy Skills: Evidence from IALS, ALL and PIAAC, OECD Education Working Paper no. 145, OECD, Paris.

Berg, Linda (2017). Kompetansebehovet i norske verksemder aukar. Kompetanse Norge.

Bore, Lene, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder (2012). Internopplæring i varehandelen. Fafo-rapport 2012:23.

Bjørnstad, Roger, Rolf Røtnes og Sigrun Aasland (2015). Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov. Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr. 19-2015.

Bjørnstad, Roger, Maja Tofteng, Fernanda Winger Eggen og Rolf Røtnes (2016). Scenarioanalyse – framtidig kompetanseetterspørsel i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr. 29-2016.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie Gjefsen (2010). Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne. Hvor havner ungdom som slutter i skolen i ung alder? Rapport 2010: Frischsenteret.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed og Pål Schøne, P. (2014), «Immigration Wage Impacts by Origin», Scandinavian Journal of Economics 116, 356–393.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut Røed (2017). «Job Loss and Immigrant Labour Market Performance», Economica, online versjon 12. juni.

Bye, Torstein og Helge Nome Næsheim (2016). Drivkrefter bak endringer i yrkesstrukturen. Økonomiske analyser 4/2016, SSB.

Cabrales, Antonio, Juan J. Dolado og Ricardo Mora (2017). Dual employment protection and (lack of) on-the-job training: PIAAC evidence for Spain and other European countries. SERIEs s. 345–371.

Cappelen, Ådne, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm og Nils Martin Stølen (2013). Forecasting demand and supply of labour by education, SSB-rapport 48/2013.

Caspersen, Joakim, Britt Karin Utvær, Hanna Bugge og Christian Wendelborg (2017). Fagskolekandidatene: En undersøkelse av fagskolestudenter uteksaminert i 2015, rapport NTNU Samfunnsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Cedefop (2016). Future skill needs in Europe: critical labour force trends, Research paper.

Dapi, Bjorn, Hege Marie Gjefsen, Victoria Sparrman og Nils Martin Stølen (2016). Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition, SSB-rapport 2016/31.

Dapi, Bjorn og Håvard Hungnes. (2017). Framskriving av sysselsettingen etter næring og utdanning. Dokumentasjon. SSB. Notater 2017/43.

Deming, David. J (2015). The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market. Working paper No. 21473. National Bureau of Economic Research, 2015.

Dustman, Christian og Costas Meghir (2005). «Wages, Experience and Seniority», Review of Economic Studies, vol. 72(1) : 77-108.

Eggen, Fernanda Winger og Rolf Røtnes (2017). Framtidens behov for akademikere. Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport 73-2017.

Eggen, Fernanda Winger, Rolf Røtnes og Jørgen Steen (2018). Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli? Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport 79-2018.

Europakommisjonen (2012). Education and Training 2020 Work programme: Thematic Working Group «Assessment of Key Competences» – Literature review, Glossary and examples. Directorate-General for Education and Culture.

Fagforbundet (2017). http://www.fagforbundet.no/tema/samhandlingsreformen/?article_id=98542

Falch, Torberg og Ole Henning Nyhus (2011). Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne. SØF-rapport nr. 11/01.

FINN (2017). «FINN Jobbindeks desember 2017».

Fjørtoft, Henning (2010). http://multimedie.adm.ntnu.no/Mediasite/Play/191958794bc24899b89fb05dd92315021d

Frey, Carl Benedik and Michael Osborne (2013). The Future of Employment. Working paper. Oxford Martin Programme on Technology and Employment.

Fölster, Stefan (2014). Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF).

Fölster, Stefan (2018). Norway’s new jobs in the wake of the digital revolution. Rapport utarbeidet til NHOs årskonferanse «Verdien av arbeid».

Gabrielsen, Egil, Johanne Hovig, Elisabeth Rongved, Olaug Strand, Hildegunn Støle, Trond Egil Toft (2017). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Gjefsen, Hege Marie, Trude Gunnes og Nils Martin Stølen (2014). Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. SSB-rapport 2014/31.

Gleerup, Jørgen (2005). «Kompetence i den pædagogiske diskurs», Kvan, Vol. 25(71), s. 18–28.

Gneezy, Uri, Johna A. List, Jeffrey A. Livingston, Sally Sadoff, Xiangdong Qin og Yang Xu (2017). Measuring success in education: The role of effort on the test itself. National Bureau of Economic Research. Cambridge.

Grünfeld Leo A., Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen (2014). Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge?, Menon-publikasjon nr. 36/2014

Gundersen, Frants, og Dag Juvkam, (2013). Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner, Norsk Institutt for by- og regionforskning.

Gunnes, Trude, og Pål Knudsen (2015). Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD, SSB-rapport 2015/41.

Gunnes, Trude, og Pål Knudsen (2016). LÆRERMOD: Forutsetninger og likninger. SSB-notat 2016/25.

Gunnes, Trude (2017). Gjennomgang av tidligere LÆRERMOD-framskrivinger. SSB-notat 2017/42.

Hanushek, Eric A. og Dennis Kimko (2000). «Schooling, labor force quality, and the growth of nations,» American Economic Review vol. 90(5), s. 1184–1208.

Hanushek, Eric A. og Ludger Wössmann (2010). «Education and economic growth,» International Encyclopedia of Education vol.2, s. 245–252.

Heckman, James J. (2000). «Policies to foster human capital,» Research in Economics vol.54, s. 3–56.

Heckman, James J. og Yona Rubinstein (2001). «The Importance of noncognitive skills: Lessons from the GED testing program,» AEA Papers and Proceedings vol. 91 (2), s. 145–149.

Heckman, James J. and Tim D. Kautz (2012). Hard Evidence on Soft Skills, NBER Working Paper no. 18121, National Bureau of Economic Research, Cambridge, June.

HEGESCO (2009). «Towards generating strategic competences in higher education. Findings from the European project «Higher education as a generator of strategic cometences»». HEGESCO Newsletter.

Helsedirektoratet (2017). «Velferdsteknologi», https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

Hilsen, Anne Inga og Anne Hagen Tønder (2013). «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus. Fafo-notat 2013:03.

Holden, Steinar (2017). «Robotisering og jobber». Dagens Næringsliv 9. mars 2017. http://folk.uio.no/sholden/Debattinnlegg/Robotiseringjobber.htm

Holte, Jon Helgheim (2017). Norske virksomheters vurdering av tilgang til opplæringstilbud, Kompetanse Norge.

Hopfenbeck, Therese N. og Marit Kjærnsli (2016). «Students’ test motivation in PISA: the case of Norway», The Curriculum Journal, Vol, No.3, 406–422.

Hægeland, Torbjørn (2001). «Experience and schooling: Substitutes or complements?» Statistics Norway Discussion Papers No. 301, ssb.no.

Håland, Inger og Helge Nome Næsheim (2016). Måling av langsiktige endringer i yrkesstrukturen. Om ulike datakilder og yrkesstandarder, SSB-notater 2016/36.

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2017a). NAVs bedriftsundersøkelse 2017, NAV, Notat 1/2017.

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2017b). Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV, Notat 3/2017.

Kann, Inger Kathrine og Lars Sutterud (2017). «Utenforskap og trygdeordningenes rolle», Arbeid og Velferd, nr. 3-2017.

Katz, Lawrence og Kevin M. Murphy (1992). «Changes in relative wages, 1963–1987: Supply and demand factors,» Quarterly Journal of Economics vol.107, s. 35–78.

Kautz, Tim D, James J. Heckman, Ron Diris, Bas ter Weel, Lex Borghans (2014). Fostering and Measuring Skills: Improving Cognitive and Non-cognitive Skills to Promote Lifetime Success, OECD Education Working Papers no. 110, OECD Publishing, Paris.

Keute, Anna-Lena og Kristin Mathilde Drahus (2017). Livslang læring 2008–2017. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren, Rapport 2017/23, Statistisk sentralbyrå, Oslo-Kongsvinger.

KS (2012). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2012.

KS (2013). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2013.

KS (2014). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2014.

KS (2015). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2015.

KS (2016a). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2016.

KS (2016b). Rekrutteringsbehov i KS-regionene fram mot 2026.

KS (2017a). «Fakta om sykepleiere i kommunene». http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/analyse-og-statistikk/fakta-om-sykepleiere-i-kommunene/

KS (2017b). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD (2016). Regionale utviklingstrekk 2016.

Kunnskapsdepartementet (2017). Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021, Oslo.

Kunnskapsdepartementet (2017). «Studiekapasitet, arbeidsmarked og demografi», udatert notat oversendt Kompetansebehovsutvalget.

Lai, Linda (2013). Strategisk kompetanseledelse. 3. utgave. Fagbokforlaget.

Lehne, Lise Campbell (2014). Fremtidig behov for ingeniører – 2014. Ipsos. Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Lehne, Lise Campbell (2015). Fremtidig behov for ingeniører – 2015. Ipsos. Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Lehne, Lise Campbell (2016). Fremtidig behov for ingeniører – 2016. Ipsos. Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Lehne, Lise Campbell (2017). Fremtidig behov for ingeniører – 2017. Ipsos. Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Lucas, Robert (1988). «On the mechanics of economic development,» Journal of Monetary Economics vol.22 (1), s. 3–42.

Markussen, Eifred (2017). Det første året: Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016–2021. Delrapport 1. NIFU Arbeidsnotat 2017:11.

Meld. St. 16 (2015–2016). Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring.

Meld. St. 27 (2015–2016). Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.

Meld. St. 9 (2016–2017). Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanningen.

Meld. St. 25 (2016–2017). Humaniora i Norge.

Meld. St. 29 (2016–2017). Perspektivmeldingen 2017.

McGuinnes, Seamus, Konstantinos Pouliakis og Paul Redmond (2017). How Useful is the Concept of Skills Mismatch? IZA Discussion Paper No. 10786, IZA Institute of Labour Economics, Bonn, Tyskland.

Mischel, Walter, O. Ayduk, M.G. Berman, B.J. Casey, I.H. Gotlib, J. Jonides, E. Kross, T. Teslovich, N.L. Wilson, V. Zayas, Y. Shoda (2011). »‘Willpower’ over the life span: decomposing self-regulation,» Social Cognitive and Affective Neuroscience vol.6 (2), s. 252–256.

Montt, Guillermo (2015). The causes and consequences of field-of-study mismatch. An analysis using PIAAC, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 167, OECD Publishing, Paris.

NAV Finnmark (2017). NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017.

NAV Hedmark (2017). NAVs bedriftsundersøkelse 2017 – Hedmark.

NAV Nordland (2017). Bedriftsundersøkelsen 2017 – Resultater Nordland.

NAV Oppland (2017). NAVs bedriftsundersøkelse 2017 – Oppland.

NAV Troms (2017). Bedriftsundersøkelse Troms 2017.

NAV (2017). Hovedtall om arbeidsmarkedet, desember 2017.

Nedelkoska, Ljubica and Glenda Quintini (2018). «Automation, Skills use and Training», OECD Social Migration and Employment Working Paper series, Paris, Forestående.

Newton, Paul E. og Jo-Anne Baird (2016). «Editorial. The great validity debate», Assessment in Education: Principles, Policy and Practise, vol. 23 (2), s. 173–177.

NVL -Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (2017). Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet.

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag.

NOU 2015: 8 Fremtiden skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Produktivitetskommisjonens andre rapport.

Nygaard, Marit Owren, Dag Ellingsen og Arild H. Steen (2016). YS’ Arbeidslivsbarometer, Norsk arbeidsliv 2016, Vilje til omstilling, Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.

Næss, Terje, Kari Vea Salvanes og Jannecke Wiers-Jenssen (2016). «Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet». Søkelys på arbeidslivet vol.33(4), s. 327–348.

OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris.

OECD (2014). Education at a Glance, OECD Publishing, Paris.

OECD (2015a). Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.

OECD (2015b). Education at a Glance 2015, OECD Publishing, Paris.

OECD (2016). Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs. OECD Publishing, Paris.

OECD (2017a). Getting Skills Right. Skills for Jobs Indicators. OECD Publishing, Paris.

OECD (2017b). Education at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris.

OECD (2017c). Education GPS. (OECD database of skills indicators): http://gpseducation.oecd.org/.

OECD (2017d). The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business. OECD Publishing, Paris.

OECD (2017e). Health at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris.

OECD (2017f). The Nature of Problem Solving. Using research to inspire 21st century learning, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018). OECD Economic Surveys: Norway 2018. OECD Publishing, Paris.

Ordemann, Adrian Haugen (2017). Grunner til innvandring: Mange innvandret til arbeid og familie. Innvandrere i Norge 2017, SSB.

Pajarinen, Mika og Petri Rouvinen (2015). «Computerization Threatens One Third of Finnish Employment», ETLA Briefs 22, 13. januar 2014.

Pajarinen, Mika, Petri Rouvinen and Anders Ekeland (2014). «Computerization Threatens One-Third of Finnish and Norwegian Employment», ETLA Briefs, 34, 22. April 2015.

Prosjekt fremtidige kompetansebehov (2015). Utdanning og arbeidsmarkedet. En gjennomgang av Statistisk sentralbyrås beregninger frem mot 2030. Kunnskapsdepartementet.

Quintini, Glenda (2011). Over-qualified or under-skilled: A review of existing literature, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 121, OECD, Paris.

Rege, Mari (2017). Innlegg på Kompetanse Norges karriereveiledningskonferanse 31. oktober 2017.

Regjeringen (2017). https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Vedlegg/UH/Finansiering.pdf

Reisel, Liza. (2013). Is more always better? Early career returns to education In the United States and Norway. Research in social Stratification and mobility, 31, s. 49–68.

Roksvaag, Kristian, og Inger Texmon (2012a). Arbeidsmarkedet for lærere- og førskolelærere fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med LÆRERMOD 2012. SSB Rapport 18/2012.

Roksvaag, Kristian, og Inger Texmon (2012b). Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012. SSB Rapport 14/2012.

Romer, Paul (1986). «Increasing returns and long run growth,» Journal of Political Economy vol.94 (5), s. 1002–1037.

Rosdahl, Anders (2014). Fra 15 år til 27 år. PISA 2000-eleverne i 2011/2012. SFI – Det Nationale Forskningscenter for velfærd, København.

Røed, Marianne and Pål Schøne (2016). «Impact of Immigration on Inhabitants’ Education Investments», Scandinavian Journal of Economics, 118(3), s. 433–462.

Rørstad, Kristoffer, Pål Børing, Espen Solberg og Tone Cecilie Carlsten (2017). NHOs Kompetansebarometer 2017. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017, NIFU Arbeidsnotat 2017:7.

Samandaji, Nima og Stefan Fölster (2016). Framtidens jobb. Volante forlag.

Sala-i-Martin, Xavier, Gernot Doppelhofer, Ronald I. Miller (2004). «Determinants of long-term growth: A Bayesian averaging of classical estimates», American Economic Review vol.94 (4), pp. 813–835.

Sjaastad, Jørgen, Tone Cecilie Carlsten, Sabine Wollscheid, Rune Borgan Reiling og Roger Andre Federici (2016). Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner. NIFU-rapport 2016:15.

Solow, Robert M. (1956). «A contribution to the Theory of Economic Growth». The Quarterly Journal of Economics, vol. 70, nr. 2 (feb. 1956), s. 65–94.

St.meld. nr. 53 (1989–90). Lærerutdanning ved høgskoler og universitet.

Stambøl, Lasse Sigbjørn (2005). «Urban and Regional Labour Market Mobility in Norway». Social and Economic Studies. Statistisk Sentralbyrå.

Stambøl, Lasse Sigbjørn (2006). «Arbeidsmarkedsmobilitet, sysselsetting og yrkesdeltakelse etter nasjonalitet», Økonomiske analyser 2/2006, Statistisk sentralbyrå, s. 18–26.

SSB (1920). Folketellingen i Norge 1 desember 1920. Trettende hefte. Oversikt over livsstillingsstatistikken og tellingens utførelse. Norges offisielle statistikk. VII. 161.

SSB (2017a). Dette er Norge 2017. Tall som forteller.

SSB (2017b). https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen/aar/2016-06-02

Steen, Arild H., Dag Ellingsen og Marit O. Nygaard (2017). YS Arbeidslivsbarometer. Norsk arbeidsliv 2017, Bransjer i søkelyset, Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.

Steinkellner, Alice og Anne Marie Rustad Holseter (2013). Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet. SSB-rapport 24/2013.

Storesletten, Kjetil og Fabrizio Zilibotti (2000). «Education, educational policy and growth,» Swedish Economic Policy Review vol.7, s. 39–70.

Stølen, Nils Martin, Remy Bråthen, Geir Hjemås, Berit Otnes, Inger Texmon og Åsne Vigran (2016). Helse- og sosialpersonell 2000–2014 – Faktisk utvikling mot tidligere framskrivinger. SSB-rapport 2016/19.

Stølen, Nils Martin, Tonje Köber, Dag Rønningen og Inger Texmon (2002). Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020. Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD. SSB-rapport 2002/18.

Støren, Liv Anne, Kari Vea Salvanes, Ingvild Reymert, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen (2016). Kandidatundersøkelsen 2015. I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? NIFU Rapport 2016: 17.

Støren, Liv Anne, Kjersti Nesje, Kari Vea Salvanes, Clara Åse Arnesen og Ingvild Reymert (2018). Kompetanseutnyttelse blant mastere to – tre år etter eksamen. Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017, NIFU Rapport 2018:2.

Summers, Larry (2016). «The age of secular stagnation». Foreign Affairs mars/april 2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-02-15/age-secular-stagnation.

Sørbø, Johannes og Karl Jacobsen (2012). Bedriftsundersøkelsen 2012. NAV, Arbeid og velferd 2/2012.

Tønnessen, Marianne, Stefan Leknes og Astri Syse (2016). Befolkningsframskrivinger 2016–2100: Hovedresultater, Økonomiske analyser 3/2016, Statistisk sentralbyrå.

Tellmann, Silje Maria, Per Olaf Aamodt, Mari Elken, Even Hellan Larsen og Sveinung Skule (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet. En underveisevaluering. NIFU Rapport 2017:9.

TV2 (2016). «Kunstig intelligens skal hjelpe kreftleger», God Morgen Norge, 16. september 2016, http://www.tv2.no/v/1069088/

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017). https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/bedre-uddannelser-og-mere-frihed-til-institutionerne-med-ny-reform

UN (2016) International Migration Report 2015: Highlights. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Universitetskanslersämbetet (2017). Uppföljning av ersättningsbeloppen för högre utbildning. Rapport 2017:6.

Utdanningsdirektoratet (2011). Kartlegging og vurdering av yrkesopplæringsnemndenes rolle i fylkeskommunens arbeid med dimensjonering av utdanningstilbudet.

Utdanningsdirektoratet (2017). https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/fag-og-yrkesopplaering/sysselsetting/sysselsetting-av-fagutdannede/nasjonalt.

Utdanningsdirektoratet (2018). https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/.

Vold, Borgny (2010). To av fem fastleger i de minste kommunene er innvandrere, SSB.

Wiers-Jenssen, Jannecke, Liv Anne Støren og Clara Åse Arnesen (2014). Kandidatundersøkelsen 2013. Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning, NIFU Rapport 17/2014.

Wiers-Jenssen, Jannecke, Terje Næss, Karl Ingar Kittelsen Røberg og Silje Bringsrud Fekjær (2016). Humanister i arbeidslivet, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Rapport 9/2016.

Ørbog, Kari-Mette (2013). NAVs bedriftsundersøkelse 2013. NAV, Arbeid og velferd 2/2013.

Øverland, Erik (2016). «Framtidstenkning – en introduksjon. Hva er foresight og hva kan det brukes til». Presentasjon for Vox (nå: Kompetanse Norge) 5. februar 2016.

Til forsiden