NOU 2019: 11

Enklere merverdiavgift med én sats

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (1976). The Design of Tax Structure: Direct versus Indirect Taxation’. Journal of Public Economics, pp. 55–75.

Benedek, D., De Mooij, R., Keen, M., & Wingender, P. (2015). Estimating VAT Pass Through. International Monetary Fund.

CASE Center for Economic and Social Research, IHS Institute for Advanced Studies, Transport and Mobility Leuven og CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (2012). Study on the economic effects of the current VAT rules for passenger transport. Brussel: Europakommisjonen.

Christiansen, V. (2011). Undersökning om reducerad mervärdeskatt på vissa tjänester med betoning på samhällaekonomiska interessen (vedlegg til SOU 2011:24). Stockholm: Finansdepartementet.

Corlett, W. J., & Hague, D. (1953). Complementarity and the excess burden of taxation. Review of Economic Studies, pp. 21-30.

Crawford, I., Keen, M., & Smith, S. (2010). ‘Value Added Tax and Excises’, i Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review. Oxford: Oxford University Press for Institute for Fiscal Studies.

Dagligvarehandelen (2018). Dagligvarefasiten 2018. Retrieved from https://dagligvarehandelen.no/sites/handelsbladet.no/files/dagligvarefasiten_2018.pdf

Diamond, P., & Mirrlees, J. (1971). Optimal Taxation and Public Production: Production Efficiency,. American Economic Review, pp. 8–27.

DIBS (2018). Norsk e-handel. Oslo: DIBS.

Dybedal, P., Jean-Hansen, V., Ibenholt, K., & Brendemoen, A. (2003). Betydningen av indirekte skatter og avgifter for norske reiselivsnæringers konkurranseevne. Oslo: Transportøkonomisk institutt.

EU (2006). Rådets direktiv 2006/112/EF. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=EN

EØS-loven (1992). Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (LOV-1992-11-27-109). Hentet fra https://lovdata.no/NL/lov/1992-11-27-109.

Film- og videogramlova (2016). Lov om film og videogram (LOV-1987-05-15-21). Retrieved from https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21

Finansdepartementet (1968). Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) (Ot.prp. nr. 17 (1968–69)). Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet (1999). Nasjonalbudsjettet 2000 (St.meld. nr. 1 (1999–2000)). Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet (2000). Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Ot.prp. nr. 2 (2000–2001)). Oslo: Departementet.

Finansdepartementet (2003). Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer (Ot.prp. nr. 1 (2003–2004)). Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet (2004). Skatte- og avgiftsopplegget 2005 (Ot.prp. nr. 1 (2004–2005)). Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet (2005). Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer (Ot.prp. nr. 1 (2005–2006)). Oslo: Finansdepatementet.

Finansdepartementet (2005). Skatte-, avgifts- og tollvedtak (St.prp. nr. 1 (2005–2006)). Oslo: Departementet.

Finansdepartementet (2007). Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer (Ot.prp. nr. 1 (2007–2008)). Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet (2009). Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2010 (Prop. 1 S (2009–2010)). Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet (2010). Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet) (Prop. 119 LS (2009–2010)). Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet (2014). Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Meld. St. 2 (2014–2015)). Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet (2018). Skatter, avgifter og toll 2019 (Prop. 1 LS (2018–2019)). Oslo: Finansdepartementet.

Finanskomiteen (2003). Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer (Innst. O. nr. 20 (2003–2004)). Oslo: Finanskomiteen.

Gaarder, I. (2019, Februar 2). Incidence and distributional effects of value added tax. The Economic Journal, pp. 853–876.

Horwath HTL (2019). European Chains & Hotels Report 2019. Horwath HTL.

Hovedorganisasjonen Virke (2014). Retrieved from Virke.no: https://www.virke.no/tjenester/rapporter-analyse/rapporter/utvikling-i-gravferdsbransjen/

Hovedorganisasjonen Virke (2017). e-Handelsrapporten 2017. Oslo: Hovedorganisasjonen Virke.

Johansen, I. (2003). Redusert matmoms – fult prisgjennomslag hindret av kiosker og bensinstasjoner? Statistisk sentralbyrå.

Kjuus, J. (2010). Dagligvarehandel og mat 2010. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Konkurransetilsynet (2012). Svar på høring – utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler. Konkurransetilsynet.

Lavik, R. (2002). Prisendringer etter merverdiavgiftsreformen. Statens institutt for forbruksforskning.

Mathisen, L., Skalpe, O., & Steckmest, E. (1994). Samfunns- og bedriftsøkonomiske analyser i norsk reiselivsnæring -økonomiske konsekvenser av merverdiavgift på overnattingstjenester. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforsking.

Menon Economics (2018). Fjerning av «350-kroners grensen» for import til Norge. Oslo: Menon Economics.

Merverdiavgiftsforskriften (2009). Forskrift til merverdiavgiftsloven (FOR-2009-12-15-1540). Retrieved from https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-15-1540

Merverdiavgiftsloven (2009). Lov om merverdiavgift (LOV-2009-06-19-58). Retrieved from https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58

Milford, A. B., Spissøy, A., & Pettersen, I. (2012). Grensehandel – utvikling, årsaker og virkning. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Norges Bank (2018). Kunderetta betalingsformidling 2017. Oslo: Norges Bank.

NOU 1990: 11. Generell merverdiavgift på omsetning av tjenester. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 1993: 8. Bør merverdiavgiften differensieres? Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2008: 7. Kulturmomsutvalget. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2010: 14. Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte. Oslo: Kulturdepartementet.

NOU 2015: 1. Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2019: 8. Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Oslo: Finansdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet (2018). Handelsnæringen – når kunden alltid har nett (Meld. St. 9 (2018–2019)). Oslo: Depertementet.

OECD (2008). Tax and economic growth. Paris: OECD.

OECD (2014). The Distributional Effects of Consumption Taxes in Finland, France and Switzerland. Paris: OECD.

OECD (2018). Consumption Tax Trends 2018. Paris: OECD.

OECD/Korea Institute of Public Finance. (2014). The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries. Paris: OECD.

Oslo Economics (2014). Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker. Oslo: Oslo Economics.

Oslo Economics (2018). Effekter av å avvikle 350-kronersgrensen på netthandel fra utlandet. Oslo: Oslo Economics.

Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare. London: Macmillan.

Rambøll (2004). Basismåling av virksomhetenes administrative byrder ved avregning av merverdiavgift og videreutvikling av en aktivitetsbasert målemetode. Oslo: Nærings- og handelsdepartementet.

Ramsey, F. P. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. The Economic Journal, pp. 47–61.

Samferdselsdepartementet (2017). Nasjonal transportplan 2018–2029 (Meld. St. 33 (2016–2017)). Oslo: Samferdselsdepartementet.

Skattedirektoratet (2016). Kontinuerlig kortidsutleie av to leiligheter. Retrieved from https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/kontinuerlig-kortidsutleie-av-to-leiligheter/

Skatteetaten (2018). Merverdiavgiftshåndboken 2018. Oslo: Skatteetaten.

SOU 2005:57. Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? Stockholm: Finansdepartementet.

SSB (2018). Husholdningens netthandel (Dokumentasjonsnotat 2018/39). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

SSB (2019). Statistikkbanken. Retrieved from https://www.ssb.no/statbank/

Statistikknett Reiseliv (2019). Statistikknett Reiseliv. Retrieved from https://www.statistikknett.no/

Stigler, G. (1971). The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, pp. 3–21.

Svensk Handel (2018). Norsk Detaljhanselskonsumtion i Sverige 2017. Svensk Handel.

Weyl, E., & Fabinger, M. (2013, June). Pass-Through as an Economic Tool: Principles of Incidence under Imperfect Competition. Journal of Political Economy, pp. 528-583.

Østmoe, J. H. (2002). Avgiftsøkonomi – Merverdiavgiftsoverveltning. Næringsøkonomisk Institutt.

Til forsiden