NOU 2019: 3

Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Til innholdsfortegnelse

1 Beregning av kjønnsforskjeller for ulike alternativer for poengberegning av grunnskolepoeng til opptak til videregående opplæring

I beregningen av kjønnsforskjeller har utvalget inkludert 13 standpunktkarakter: engelsk muntlig, engelsk skriftlig, norsk hovedmål, norsk sidemål, norsk muntlig, matematikk, naturfag, KRLE, samfunnsfag, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk. Dette ekskluderer fremmedspråk/fordypningsfag/arbeidslivsfag, valgfag og faget utdanningsvalg. For muntlige eksamenskarakterer er muntlig eksamen i fremmedspråk ekskludert. Karakterene er hentet fra Utdanningsdirektoratet (2018f). For beregning av dagens situasjon har summen av standpunktkarakterer, skriftlige eksamenskarakterer og muntlige eksamenskarakterer (med en vekting på 2/3 ettersom 2/3 blir trukket opp i muntlig eksamen) blitt delt på 14,66 (13 standpunktkarakterer, 1 skriftlig eksamenskarakter og 0,66 muntlig eksamenskarakter). Dette gir en kjønnsforskjell på 4,8 grunnskolepoeng (39,3 for gutter og 44,1 for jenter). Ifølge situasjonsbeskrivelsen er de gjennomsnittlige kjønnsforskjellene i grunnskolepoeng 4,4. Avvik skyldes forenklinger i beregningen av grunnskolepoeng, og det er lite sannsynlig at dette vil få stort utslag i forskjellene mellom alternativene.

Dersom man legger til en ekstra matematikkarakter vil kjønnsforskjellen reduseres til 4,7 (39,0 for gutter og 43,7 for jenter). Dersom man kun har en karakter for hvert fag, vil kjønnsforskjellen reduseres ytterligere til 4,6 grunnskolepoeng (40,5 for gutter og 45,1 for jenter). Her er skriftlig og muntlig eksamenskarakterer inkludert i beregningen for karakteren til faget. Matematikk vil dermed ha en karakter som er gjennomsnittet av tre karakterer: en standpunktkarakter, en skriftlig eksamenskarakter (med 1/3 sannsynlighet for å bli trukket opp i dette faget sammenlignet med norsk og engelsk) og en muntlig eksamenskarakter (med 1/9 sannsynlighet for å bli trukket opp, ettersom 2/3 blir trukket til en av seks fag).

Den største reduksjonen i kjønnsforskjellene forekommer ved en vekting etter fagets timetall. Her kommer skriftlig og muntlig eksamenskarakterer i tillegg til standpunktkarakterer slik som beregningen er gjort for dagens modell. Ved beregning av gjennomsnitt av standpunktkarakterene er hvert fag vektet etter fagets andel av det totale timetallet. Dette snittet ble deretter multiplisert med ti og skriftlig og muntlig eksamen legges til, slik at totalsummen deles på 11,6 for å få et gjennomsnitt (ti standpunktkarakterer, en skriftlig eksamenskarakter og 0,66 muntlig eksamenskarakter). Med dette alternativet reduseres kjønnsforskjellene til 4,4 grunnskolepoeng (39,1 for gutter og 43,5 for jenter).

Figur 1.1 Beregning av kjønnsforskjell i grunnskolepoeng etter ulike poengberegningsalternativer.

Figur 1.1 Beregning av kjønnsforskjell i grunnskolepoeng etter ulike poengberegningsalternativer.

Tall i kursiv i de ulike alternativene er mellomregninger, ikke grunnskolepoeng.

Til forsiden