NOU 2021: 10

Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet — Gjennomføring av forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen)

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2015. Utvalget fremmer i henhold til mandat av 25. november 2020 forslag til regler som gjennomfører forventede EØS-regler som svarer til forordning (EU) 2020/1503 om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet. Forordningen fastsetter et rammeverk for lånebasert og egenkapitalbasert folkefinansiering av næringsvirksomhet, og har blant annet til formål å legge til rette for et velfungerende indre marked for folkefinansiering, samtidig som investorbeskyttelsen styrkes. Utvalget foreslår at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i en ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet. Forordningens regler om blant annet tillatelse, virksomhetskrav, investorbeskyttelse, grensekryssende virksomhet og tilsynssamarbeid vil, med de tilpasninger som følger av inkorporasjonsbestemmelsen, gjelde som norsk rett. I tillegg fremmer utvalget forslag til regler som etter forordningen skal utarbeides nasjonalt, blant annet regler om tilsyn og sanksjoner. Utvalget fremmer også forslag til nødvendige endringer i omkringliggende regelverk, herunder i verdipapirhandelloven og finansforetaksloven.

Etter mandatet skal utvalget også utrede regelverket for formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer. Denne delen av mandatet er utsatt i påvente av at varslede endringer i forbrukerkredittdirektivet blir vedtatt i EU.

Det er én dissens i utredningen. Den er knyttet til et forslag om endringer av finansforetakslovens regler. Ellers er utredningen enstemmig.

Oslo 14. desember 2021

Filip Truyen leder

Marianne Irgens

Kristin Lund

Eirik Solem

Morten Grandal

Kjell Vidjeland

Christina Stray

Halvor E. Sigurdsen

Angela Nygaard

Kristin Lund

Erik Styren

Til forsiden