NOU 2023: 3

Mer av alt – raskere — Energikommisjonens rapport

Til innholdsfortegnelse

Referanser

ACER. (2022). ACER has decided not to grant the Swedish TSO a derogation from the 70% requirement. Hentet fra https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/acer-has-decided-not-grant-swedish-tso-derogation-70-requirement

ACER. (2022). ACER calls for European solidarity over the coming winter to keep electricity and gas flowing across EU Member State borders (ACER PR-04-22). Hentet fra https://acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Press%20releases/ACER-PR-04-22_Regulators-Vigilance_on_cross_border_flows.pdf

Aftenposten. (2010). Godkjenner omstridt kraftlinje i Hardanger. Hentet november 2022 fra https://www.aftenposten.no/norge/i/yRXja/godkjenner-omstridt-kraftlinje-i-hardanger

Angell, S. V., & Brekke, O. A. (2011). Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv. Uni Rokkansenteret.

Artsdatabanken. (2021). Norsk rødliste for arter 2021. Hentet fra: artsdatabanken.no https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

BBC. (2022). Hinkley Point C delayed by a year as cost goes up by £3bn. Hentet 12. august, 2022 fra BBC News: https://www.bbc.com/news/uk-england-somerset-61519609

Bruegel og Entso-G. (2022). European natural gas imports. Hentet september 2022 fra: https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports

Bundesnetzagentur. (2021). Monitoringbericht 2021. Hentet desember 2022 fra: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/EN/Areas/ElectricityGas/CollectionCompanySpecificData/Monitoring/MonitoringReport2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Bye, T., von der Fehr, N.-H. M., Riis, C. og Sørgard, L. (2003). Kraft og makt – en analyse av konkurranseforholdene i kraftmarkedet.

Chen, Y.-k., Hexeberg, A., Rosendahl, K., & Bolkesjø, T. F. (2021). Long-term trends of Nordic power market: A review. WIREs Energy and environment, 1-23.

CICERO. (2022). CICEROs Klimaundersøkelse – Kort oppsummering årene 2018 – 2022. CICERO.

Clean Energy Wire. (2022). Germany boosts renewables with «biggest energy policy reform in decades». Hentet april 2022 fra Clean Energy Wire: https://www.cleanenergywire.org/news/germany-boosts-renewables-biggest-energy-policy-reform-decades

de Jong, K., Steen, H., Forland, T. N., Wehde, N. H., Palm, A. C., Nilssen, K. T., Doks, L. (2020). Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet. Havforskningsinstitiuttet.

Den danske regjering. (2022). Danmark kan mere II. Hentet fra https://kefm.dk/Media/637859442788953982/Danmark%20kan%20mere%20II_final.pdf

Departementene. (2020). Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. (2022). Forskingsreaktorar og atomanlegg i Noreg. Hentet 12. august 2022 fra www.dsa.no: https://dsa.no/atomsikkerheit-og-kjernekraft/forskingsreaktorar-og-atomanlegg-i-noreg

DNV. (2022). Energy Transition Norway 2022. Hentet fra https://www.dnv.com/Publications/energy-transition-norway-2022-235535

DNV GL. (2021). Energy Transition Norway 2021. Oslo: DNV GL. Hentet fra https://www.dnv.com/energy-transition/norway-2021.html

DNV GL. (2021). Energy Transition Outlook 2021. Oslo: DNV GL. Hentet fra https://www.dnv.com/news/electrification-not-enough-to-meet-net-zero-target-dnv-s-energy-transition-outlook-2021-warns-206280

DNV og Vista Analyse. (2022). Virkninger av høye strømpriser på norsk økonomi. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/0f626d2e10ef48e591d2ceefce3546dc/vista-analyse-dnv-rapport-2022-34-virkninger-av-hoye-strompriser.pdf

EDF. (2022). About Hinkley Point C. Hentet 12. august 2022 fra edfenergy.com: https://www.edfenergy.com/energy/nuclear-new-build-projects/hinkley-point-c/about

EEA. (2022). Share of energy consumption from renewable sources in Europe. Hentet desember 2022 fra https://www.eea.europa.eu/ims/share-of-energy-consumption-from

Eilu, P. B. (2021). The Nordic supply potential of critical metals and minerals for a Green Energy Transition. Nordic Innovation Report.

Energi 21. (2022). Energi 21 – Strategi 2022. Hentet fra https://www.energi21.no/contentassets/2ec5d9578a134adc930a0d9ecea1bf64/energi21_2022_webversjon-1.pdf

Energi og klima. (2022). Meir kjernekraft blir viktig for Sveriges nye regjering. Hentet fra energiogklima.no: https://energiogklima.no/nyhet/fem-paa-fredag/meir-kjernekraft-blir-viktig-for-sveriges-nye-regjering/

Energi og klima. (2021). Energikrisen er også en tillitskrise – og det kan bli verre. Hentet fra energiogklima.no: https://energiogklima.no/meninger-og-analyse/klimavalg21/energikrisen-er-ogsa-en-tillitskrise-og-det-kan-bli-verre/

Energifakta Norge. (2022). Kraftproduksjon. Hentet fra energifaktanorge.no: https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftforsyningen/

Energifakta Norge. (2022). Varmeforsyning. Hentet 4. august 2022 fra energifaktanorge.no: https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/varmeforsyning/

Energimyndigheten. (2021). Scenarier över Sveriges energisystem 2020. Statens energimyndighet. Hentet fra https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=185971

Energipress. (2022). Regeringen snabbar på utbyggnaden av vindkraft. Hentet 25. november, 2022 fra energipress.se: https://www.energipress.se/vindkraft/regeringen-snabbar-pajpy-utbyggnaden-av-vindkraft

Enerwe. (2021). – Boken er et forsøk på å skape et helhetlig bilde av vindkraftmotstanden. Hentet 25. november 2022 fra enerwe.no: https://enerwe.no/bok-vindkraft/boken-er-et-forsok-pa-a-skape-et-helhetlig-bilde-av-vindkraftmotstanden/397854

ERMA. (2022). EU Policy. Hentet 25. november 2022 fra European Raw Materials Alliance: https://erma.eu/eu-policy/

Esbjerg-erklæringen. (2022). The Esbjerg Declaration on The North Sea as a Green Power Plant of Europe. Hentet fra https://kefm.dk/Media/637884617580584404/The%20Esbjerg%20Declaration%20(002).pdf

EU. (2003). Council directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity.

EU-kommisjonen. (2020). Critical Raw Material Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN

EU-kommisjonen. (2022). European Critical Raw Materials Act. Hentet fra https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-European-Critical-Raw-Materials-Act_en

EU-kommisjonen. (2022). REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131.

EU-kommisjonen. (2022). Remarks by Executive Vice-President Timmermans at the Ministerial side event on the Team Europe Initiative on climate change adaptation and resilience in Africa. Hentet fra European Commission: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_6974

Europower. (2019). Lite vindkraft langs norske veier. Hentet 2022 fra europower-energi.no: https://www.europower-energi.no/produksjon/lite-vindkraft-langs-norske-veier/1-2-299244

Europower. (2022). Det blir Europas største reaktor – nå leverer den strøm for første gang. Hentet 12. august, 2022 fra europower-energi.no: https://www.europower-energi.no/nyheter/det-blir-europas-storste-reaktor-na-leverer-den-strom-for-forste-gang/2-1-1183792

Europower. (2022). Nettselskapene samstemte: Politikerne må prioritere nett-køen. Hentet oktober 2022 fra europower.no: https://www.europower-energi.no/nett/nettselskapene-samstemte-politikerne-ma-prioritere-nett-koen/2-1-1334259

forskning.no. (2019). Ekspertpanel av forskere advarer om bioenergi. Hentet fra forskning.no: https://forskning.no/energi-klima-skog/ekspertpanel-av-forskere-advarer-om-bioenergi/1562319

Fri fagbevegelse. (2022). Gjennomslag for EL og IT Forbundet om eierskap til vindkraft. Hentet fra frifagbevelse.no mai 2022: https://frifagbevegelse.no/nettverk/gjennomslag-for-el-og-it-forbundet-om-eierskap-til-vindkraft-6.158.872771.57551847c5

Generaldirektør i NVE, S. L. (1983). Energiøkonomisering – hva kan elforsyningen gjøre.

Grini, G. og Oksvold, I. (2019). Potensiale for varmepumper i eksisterende bygningsmasse. NOVAP. Hentet fra https://www.novap.no/uploads/media/5d0732425cfa4/potensial-for-varmepumper-i-eksisterende-bygningsmasse.pdf?token=/uploads/media/5d0732425cfa4/potensial-for-varmepumper-i-eksisterende-bygningsmasse.pdf

Halvorsen, B. (2012). Utviklingen i strømforbruket, prisfølsomheten og strømmarkedet. Rapport 2/2012 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201202/rapp_201202.pdf. SSB.

IEA. (2020). European Union 2020 – Energy Policy Review. IEA. Hentet fra https://iea.blob.core.windows.net/assets/ec7cc7e5-f638-431b-ab6e-86f62aa5752b/European_Union_2020_Energy_Policy_Review.pdf

IEA. (2021). Renewables 2021. Hentet fra https://iea.blob.core.windows.net/assets/5ae32253-7409-4f9a-a91d-1493ffb9777a/Renewables2021-Analysisandforecastto2026.pdf

IEA. (2021). World Energy Outlook. Hentet fra https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf

IEA. (2022). Nuclear. Hentet 8. juni 2022 fra www.iea.org: https://www.iea.org/fuels-and-technologies/nuclear

IEA. (2022). Which countries are most reliant on Russian energy. Hentet fra IEA: https://www.iea.org/reports/national-reliance-on-russian-fossil-fuel-imports/which-countries-are-most-reliant-on-russian-energy

IEA Heat Pumping Technologies Program. (2022). The Heat Pump Market, Research and Policy in Norway. Hentet 3. juni 2022 fra heatpumpingtechnologies.org: https://www.carbonbrief.org/guest-post-how-heat-pump-sales-are-starting-to-take-off-around-the-world/

Infrastrukturdepartementet, (2022). Sveriges första havsplaner mögliggör sanbbare utbyggnad av havbaserad vindkraft. Hentet fra Regeringskansliet 15. februar 2022: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/sveriges-forsta-havsplaner-mojliggor-snabbare-utbyggnad-av-havsbaserad-vindkraft/

IPCC. (2021). Climate change – widespread, rapid, and intensifying – IPCC. Hentet fra https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

IRENA. (2021). Renewable power generation costs in 2020. IRENA. Hentet fra https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf

IRENA. (2022). Renewable techonolgy innovation indicators: Mapping progress in costs, patents and standards. Hentet fra https://www.irena.org/publications/2022/Mar/Renewable-Technology-Innovation-Indicators

Klima- og miljødepartementet. (2021). Internasjonale klimaforhandlinger. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/de-internasjonale-klimaforhandlingene/id2741333/

Klima- og miljødepartementet. (2021). Prop. 1 S (2021–2022). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/be1141872a0542f48c9e8c63f8d75e05/nn-no/pdfs/prp202120220001klddddpdfs.pdf

Klima- og miljødepartementet. (2022). Prop. 1 S (2022–2023) Særskilt vedlegg: Regjeringas klimastatus og -plan.

Klimautvalget 2050. (2022). Klimautvalget 2050. Hentet fra https://klimautvalget2050.no/

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna og Sverigedemokraterna . (2022). Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige. Hentet fra https://www.xn--tidavtalet-gcb.se/tidoavtalet-i-detalj/overenskommelse-for-sverige/

Kristina Haga Hopland, V. O. (2016). En eksplorativ studie om energiledelse i Norge. https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/bitstream/handle/11250/2404943/masterthesis.PDF?sequence=1&isAllowed=y.

Menon. (2020). Virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel.

Menon. (2022). Flytende havvind – Analyse av markedet og norske aktørers omsetningspotensial. Hentet fra https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-53-Flytende-havvind.pdf

Meteorologisk institutt. (2022). Gode muligheter for solenergi i Norge. Hentet fra met.no: https://www.met.no/nyhetsarkiv/gode-muligheter-for-solenergi-i-norge

Miljødirektoratet. (2021). EUs klimapakke får stor betydning for Norge. Hentet fra miljodirektoratet.no: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2021/september-2021/eus-klimapakke-far-stor-betydning-for-norge/

Miljødirektoratet. (2021). Forslag til forskrift om CO2-kompensasjon for industrien. Hentet 25 11 fra miljodirektoratet.no: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2021/oktober-2021/forslag-til-forskrift-om-co2-kompensasjon-for-industrien/

Miljødirektoratet. (2022). Grønn omstilling: Klimatiltaksanalyse for petroleum, industri og energiforsyning. Miljødirektoratet. Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/september/gronn-omstilling-klimatiltaksanalyse/

Miljødirektoratet. (2022). Vurdering av virkemidler for å hindre nedbygging av myr. Hentet 25. november 2022 fra miljodirektoratet.no: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2022/juni-2022/vurdering-av-virkemidler-for-a-hindre-nedbygging-av-myr/

Miljødirektoratet. (2022). Forebygge skadevirkninger for miljø og samfunn. Hentet fra miljodirektoratet.no: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/ny-finne-gode-miljolosninger/forebygge-skadevirkninger-for-miljo-og-samfunn/

Miljødirektoratet m. fl. (2020). Klimakur 2030. Tiltak og virkemidler mot 2030. Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/klimakur

Ministry of Business, Energy & Industrial Strategy. (2022). Review of Electricity Market Arrangements.

Multiconsult. (2021). Kostnader for energieffektivisering i bygg. NVE. https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2021/eksternrapport2021_06.pdf.

Multiconsult. (2022). Markedsrapport – Norsk solkraft – innenlands og eksport. Hentet fra https://www.solenergiklyngen.no/wp-content/uploads/2022/08/220815-markedsrapport-solenergiklyngen-final-.pdf

Multiconsult og Thema (2022). Drivere og usikkerhet i langsiktige energimarkedsanalyser. Utarbeidet på oppdrag for Energikommisjonen.

Naturvernforbundet, KS og NHO. (2022). Naturvernforbundet, KS og NHO om behovet for raskere, bedre og mer kunnskapsbaserte konsesjonsprosesser ved utbygging av fornybar energi. Innspill til regjeringens topplederforum september 2022.

NBBL. (2022). Energieffektivisering i bygg. Notat oversendt Energikommisjonen.

NGU. (2021). Har Norge og Norden nok mineralressurser for det grønne skiftet? . Hentet fra https://www.ngu.no/nyheter/har-norge-og-norden-nok-mineralressurser-det-gronne-skiftet

NHO og LO. (2022). Felles energi- og industripolitisk plattform. Hentet 14. oktober 2022 fra https://www.nho.no/contentassets/539f7434827c44f482eaf2fbd74c3bb2/statusrapport-sep22-energi--og-industripolitisk-plattform.pdf

Non-paper. (2022). Policy Options to Mitigate the Impact of Natural Gas Prices on Electricity Bills. Hentet fra https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/Non-paper.pdf

Non-paper. (2022). Proposal for a power market design in order to decouple electricity prices from soaring gas prices.

Nord Pool. (2023). Market Data. Hentet januar 2023 fra nordpoolgroup.com: https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table

Nordic Innovation. (2021). The Nordic supply potential of critical metals and minerals for a Green Energy Transition. Nordic Innovation Report. Hentet fra https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1593571/FULLTEXT02

Norges forskningsråd. (2002). Rapport fra REIN-prosjektet. Norges forskningsråd.

Norges Høyesterett. (2021). Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Hentet fra www.domstol.no: https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2021/hoyesterett-sivil/hr-2021-1975-s/

Norsk Elbilforening. (2022). Statistikk elbil. Hentet 9. september 2022 fra https://elbil.no/om-elbil/elbilstatistikk/

NOU 2015: 15. Sett pris på miljøet, Rapport fra Grønn skattekommisjon. Norges offentlige utredninger. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/38978c0304534ce6bd703c7c4cf32fc1/no/pdfs/nou201520150015000dddpdfs.pdf

NOU 2019: 16. Skattlegging av vannkraftverk. Norges offentlige utredninger. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/150e7a43e786456cab856213b03985ea/no/pdfs/nou201920190016000dddpdfs.pdf

NOVAP. (2022). Statistikk fra NOVAP.

NRK. (2020). Utenlandske selskap styrer norsk vindkraft. Hentet juni 2022 frå nrk.no: https://www.nrk.no/nordland/utenlandsk-eierskap-kontrollerer-over-60-prosent-av-norsk-vindkraft-1.15059109

NVE og NOVAP. (2022). Modellering av varmepumper.

NVE. (2012). Havvind. Strategisk konsekvensutredning.

NVE. (2017). Norges vannbalanse i TWh basert på HBV-modeller.

NVE. (2019). Forslag til nasjonal ramme for vindkraft. NVE. Hentet fra http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf

NVE. (2019). Kostnader for kraftproduksjon 2018. NVE-rapport nr. 7/2019. Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/faktaark/2019/faktaark2019_07.pdf

NVE. (2019). Vannkraftverkene i Norge får mer tilsig.

NVE. (2020). Det svinger mer med fornybar strøm: sammenhengende vær i Nord-Europa skaper utfordringer i et fornybart kraftsystem.

NVE. (2020). Konsesjonsprosessen for vindkraft på land.

NVE. (2021). 40 MW solkraft ble installert i 2021. Hentet fra https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/40-mw-solkraft-ble-installert-i-2020/

NVE. (2021). Energieffektiviseringspotensialet i bygg. Hentet fra https://www.nve.no/media/11978/energieffektiviseringspotensiale-i-bygg-med-bakgrunn.pptx

NVE. (2021). Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021-2040.

NVE. (2022). Forslag til mal for nye vilkår i anleggskonsesjoner for vindkraftverk på land.

NVE. (2022). Klima, nå og i framtiden. Hentet fra https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vannets-kretsloep/klima/klima-naa-og-i-framtiden/

NVE. (2022). Magasinkapasiteten i Norge øker videre. Hentet 1. juni 2022 fra www.nve.no: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/magasinkapasiteten-i-norge-oker-videre/

NVE. (2022). Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030. Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_20.pdf

NVE. (2022). Arealbruk for vindkraftverk. Hentet fra nve.no mars 2022: https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/arealbruk-for-vindkraftverk/

NVE. (2022). Samisk reindrift og annen utmarksbruk. Hentet mars 2022 fra nve.no: https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/kunnskapsgrunnlag-om-virkninger-av-vindkraft-paa-land/samisk-reindrift-og-annen-utmarksbruk/

NVE. (2022). Ny kraftproduksjon. Hentet juni 2022 fra www.nve.no: https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/ny-kraftproduksjon/

NVE. (2022). Nyhet: NVE tildeler den første konsesjonen til et solkraftverk i Norge. Hentet 5. mai 2022 fra nve.no: https://nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/nve-tildeler-den-foerste-konsesjonen-til-et-solkraftverk-i-norge/

NVE. (2022). Reinvesteringsbehov, opprusting og utvidelse. Hentet september 2022 fra www.nve.no: https://nve.no/energi/energisystem/vannkraft/reinvesteringsbehov-opprusting-og-utvidelse/

NVE. (2022). Sammenhengen mellom kraftbalanse og kraftpris.

NVE. (2022). Solkraft. Hentet fra https://www.nve.no/energi/energisystem/solkraft/

NVE. (2022). Termisk kraft. Hentet 28. mars 2022 fra nve.no: https://nve.no/energi/energisystem/termisk-energi/termisk-kraft/

NVE. (2022). Vannkraft. Hentet fra nve.no: https://nve.no/energi/energisystem/vannkraft/

NVE. (2022). Vindkraftdata. Hentet 24. mars 2022 fra nve.no: https://nve.no/energi/energisystem/vindkraft/vindkraftdata/

NVE. (2022). Kraftproduksjon. Hentet 28. mars 2022 fra nve.no: https://nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/

NVE. (2022). Solgrid – Konsesjon – Furuseth solkraftverk – Stor-Elvdal kommune – Innlandet. Hentet fra nve.no: https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7618&type=A

NVE. (2022). Økodesign og energimerking av produkter. Hentet fra NVE: https://www.nve.no/energi/virkemidler/okodesign-og-energimerking-av-produkter/

NVE. (2022). NVEs svar til Energikommisjonen – Energieffektivisering.

OECD. (2020). Projected costs of generating electricity.

Olje- og energidepartementet. (1984). Om lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg. Ot.prp. nr. 34 (1984-85).

Olje- og energidepartementet. (1990). Ot.prp. nr. 43 (1989–1990) Om lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven).

Olje- og energidepartementet. (1999). St.meld. nr. 29 (1988–99) Om energipolitikken.

Olje- og energidepartementet. (2003). Strategi for økt etablering av små vannkraftverk.

Olje- og energidepartementet. (2009). Ot.prp. nr. 24 (2008–2009) Om endring i energiloven, energimerking av bygninger.

Olje- og energidepartementet. (2016). Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20152016/id2482952/

Olje- og energidepartementet. (2020). Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen. Hentet juni 2022 fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20192020/id2714775/

Olje- og energidepartementet. (2021). Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Olje- og energidepartementet. (2021). Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.

Olje- og energidepartementet. (2022). Prop. 1 S (2022–2023).

Omland, L. E. (2018). Kraftpris – beretning om en varslet kollaps. Energi og Klima.

Oslo Economics / Asplan Viak. (2020). Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge. (I. H. Magnussen, Red.) Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat. Hentet 8. september 2022 fra https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2020/eksternrapport2020_08.pdf

Oslo Economics. (2022). Hvilke støttesystem er best egnet for å fremme utbygging av flytende havvind i Norge?

Oslo Economics og Sintef. (2022). Industrien: Etterspørsel etter kraft, beslutningsfaktorer og energieffektivisering. Utarbeidet på oppdrag for Energikommisjonen.

Prosess21. (2020). Kraftmarkedet – Prosess21 Ekspertgrupperapport. Hentet 13. oktober 2022 fra prosess21.no: https://www.prosess21.no/contentassets/39713b28868a41858fc2c8a5ff347c0b/nf_prosess21_ekspertgrupperapport_kraftmarkedet_def_131020.pdf

Rambelli, G., & Hinsch, A. (2019). WinWind Factsheet #2: Drivers for Socially Inclusive Deployment of Wind Energy. ICLEI Local Governments.

Regjeringen. (2022). Regjeringen etablerer Topplederforum for bærekraftsmålene. Hentet fra regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-etablerer-topplederforum-for-barekraftsmalene/id2907321/

Regjeringen. (2021). Hurdalsplattformen. Hentet fra regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/

Riksrevisjonen. (2014). Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi.

RME. (2020). Fra brettet til det smarte nettet. Hentet fra nve.no: https://www.nve.no/media/9901/fra-brettet-til-det-smarte-nettet.pdf.

RME. (2022). Svar på deler av forespørsel om data og vurderinger til Energikommisjonen.

RME. (2022). Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften – innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon.

RME. (2022). RME har vurdert handlingsrommet for mulig begrensning av kraftoverføringen til utlandet. Hentet fra https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/rme-har-vurdert-handlingsrommet-for-mulig-begrensning-av-kraftoverfoeringen-til-utlandet/

Rosenow, J., & Gibb, D. (2022). Guest post: How heat pump sales are starting to take off around the world. Hentet fra www.carbonbrief.org: https://www.carbonbrief.org/guest-post-how-heat-pump-sales-are-starting-to-take-off-around-the-world/

Ruud, A., Wold, L. C., & Aas, Ø. (2016). Økt samfunnsaksept for fornybar energi. Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift? Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Sandberg, N. H. (2022). Mål om 10 TWh energisparing i bygningsmassen. Praktisk økonomi og finans 1/2022. https://www.idunn.no/doi/10.18261/pof.38.1.2#sec-3.

SINTEF. (2020). Potensial- og barrierestudie, Energitjenester i næringsbygg.

SINTEF. (2022). Vurdering av kraftsituasjonen 2021‐2022 . SINTEF.

Skjæveland, M., & Søreide, T. (2022). Overilte løsninger kan gjøre vondt verre. Dagens Næringsliv.

SSB. (2016). Nordmenn på tillitstoppen i Europa. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/nordmenn-pa-tillitstoppen-i-europa

SSB. (2017). Norsk økonomi er blitt mer energieffektiv. https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/norsk-produksjon-er-blitt-mer-energieffektiv.

SSB. (2021). Vedforbruket redusert med en tredel siden 2010. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/vedforbruket-redusert-med-en-tredel-siden-2010.

SSB. (2022). Energibruk i industrien. Hentet 12. september 2022 fra https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/energibruk-i-industrien

SSB. (2022). Fjernvarme og fjernkjøling. Hentet 04. august 2022 fra www.ssb.no: https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/fjernvarme-og-fjernkjoling

SSB. (2022). Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap. Hentet mai 2022 fra ssb.no: https://www.ssb.no/statbank/table/11561/

SSB. (2022). Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad. https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/artikler/okonomiske-konsekvenser-av-hoye-kraftpriser-og-stromstonad.

Statnett. (2020). Langsiktig markedsanalyse – Norden og Europa 2020–2050.

Statnett. (2021). Langsiktig Markedsanalyse 2020-2050 – Oppdatering våren 2021. Oslo: Statnett. Hentet fra statnett.no: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/planer-og-analyser/langsiktig-markedsanalyse/

Statnett. (2022). Utfordringer og løsninger i utviklingen av effektbehov i Norge – og i Europa.

Statnett. (2022). Fagrapport om havvind i Sørlige Nordsjø II.

Statnett. (2022). Framtidig prisfølsomhet til sluttbrukerne. Hentet fra https://www.statnett.no/contentassets/deb90f27658e4d6eb473dabb508983b8/ifleks_sluttrapport-4.pdf

Statnett. (2022). Prisvirkning av NordLink og NSL. Statnett.

Statnett. (2022). Kortsiktig Markedsanalyse 2021-2026. Hentet fra statnett.no: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/planer-og-analyser/kortsiktig-markedsanalyse/

Statnett. (2022). Kortsiktig Markedsanalyse 2022-27. Hentet fra https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/kma2022-2027.pdf

Stortingets energi- og miljøkomite. (2020). Innst. 101 S (2020–2021) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om vindkraft på land. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-101s/?all=true

Strømnettutvalget. (2022). NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet.

Svensk Vindenergi. (2022). Efterlängtat beslut om havsplaner. Hentet 25. november 2022 fra svenskvindenergi.org: https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/efterlangtat-beslut-om-havsplaner

Systemsmart energibruk. (2022). Fremtiden er nokså elektrisk.

Thema. (2021). Gevinstrealisering av DSO-rollen. Hentet fra energinorge.no: https://www.energinorge.no/contentassets/69572034f8f147bcadd0ceedc96d76f7/thema-rapport-2021-21-gevinstrealisering-av-dso-rollen_endelig.pdf

Thema og Multiconsult. (2022). Har vi fleksibilitet nok til å balansere kraftsystemet fram mot 2050? Etterspørsel etter fleksibilitet og kilder som kan levere. Utarbeidet på oppdrag for Energikommisjonen.

Totland, A. (2021). Vindmøllekampen: historia om eit folkeopprør. Samlaget.

UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy. (2022). Review of electricity market arrangements. Hentet juli 2022 fra gov.uk: https://www.gov.uk/government/consultations/review-of-electricity-market-arrangements

UK Government. (2020). The Energy White Paper – Powering our Net Zero Future. Hentet fra gov.uk: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/945899/201216_BEIS_EWP_Command_Paper_Accessible.pdf

Utenriksdepartementet. (2011). Prop. 4 S (2011–2012). Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet).

Vista Analyse. (2022). Varme til riktig pris, Ny reguleringsmodell for prising av fjernvarme.

Wind Europe. (2019). Our energy, our future. How offshore wind will help Europe go carbon-neutral. Hentet fra https://windeurope.org/about-wind/reports/our-energy-our-future/

WindEurope. (2022). Germany announces massive renewables expansion. Hentet 28. november 2022 fra windeurope.org: https://windeurope.org/newsroom/news/germany-announces-massive-renewables-expansion/

Aasen, M., Klemetsen, M., & Vatn, A. (2022). Folk og klima: Utvikling i nordmenns oppfatninger om klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar. Cicero.

Til forsiden