Offentlig høring av NOU 2023: 3 Mer av alt - raskere

Olje- og energidepartementet sender med dette Energikommisjonens utredning NOU 2023: 3 «Mer av alt – raskere» på høring. Utvalget avga sin utredning til Olje- og energidepartementet 1. februar 2023.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2023

Vår ref.: 23/244

Energikommisjonen ble oppnevnt 11. februar 2022 for å kartlegge det norske energibehovet og foreslå økt energiproduksjon mot 2030 og 2050. Kommisjonens utredning inneholder ulike forslag til tiltak for å sørge for fortsatt tilgang på ren og rimelig kraft til industri og forbrukere.

En viktig forutsetning i kommisjonens mandat har vært at Norge fortsatt skal ha et kraftoverskudd, samt at klimamålene for 2030 og 2050 skal nås. Kommisjonens forslag omhandler blant annet tiltak for en mer effektiv og fleksibel energibruk, for økt kraftproduksjon, raskere og bedre saksgang, økt nettkapasitet samt organisering for fremtidens utfordringer i kraftmarkedet og for forsyningssikkerheten. I tillegg vurderes kommunenes rolle og veivalg fremover.

Utredningen er publisert på regjeringens hjemmesider: NOU 2023: 3 Mer av alt - raskere.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på kommisjonens vurderinger og forslag.

Andre som ikke er ført opp på adresselisten kan også avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Bruk den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider for å avgi høringsuttalelse.

Olje- og energidepartementet vil gjennomføre et innspillsmøte i løpet av høringsperioden, og vil komme tilbake til tidspunkt og opplegg for dette.

Fristen for å kunne sende inn en høringsuttalelse er tirsdag 2. mai 2023.

Med hilsen

Lars Christian Sæther (e.f)

avdelingsdirektør                                                Jenny Alice Krogstad

                                                                               førstekonsulent

 

 

Departementene

Fylkeskommunene

Kommunene

Abelia kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO

Agder Energi AS

Aker ASA

Alcoa Norway ANS

Arva

Avinor AS

Bane Nor SF

Bergen Næringsråd

Biogass Oslofjord

Biologisk luktrensing

BKK Nett AS

Borregaard Industries

Byggevareindustriens forening

Cicero

CINELDI

Dalane Energi IKS

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Det norske skogselskap

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DistriktsEnergi

Distriktssenteret

EL & IT Forbundet

Elkem ASA

Energigass Norge

Enova SF

Equinor ASA

Eramet Norway AS

Eveny Fornybar AS

Eviny AS

Fellesforbundet

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Foreininga for falleiere i verna vassdrag

Fornybar Norge

Fredrikstad Næringsforening og Sarpsborg Næringsforening

Glencore Nikkelverk AS

Grønn Byggallianse

Hafslund Oslo Celsio

Haugalandet Regionråd, Haugaland Vekst, Haugaland Kraft, Næringsforeningen på Haugalandet, Karmsund Havn og Haugaland Næringspark

Industri EL

Jernbanedirektoratet

Kitemill AS

Klimavenner for kjernekraft

Kommunekraft

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

KS - Kommunesektorens organisasjon

La naturen leve

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge LO

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Motvind Norge

Nasdaq Oslo ASA

Naturressurskommunene

Naturvernforbundet

Nei til vindkraft i Gulen

Nelfo

Nord Universitet

Nordavind

Norges Bondelag

Norges Handelshøyskole

Norges ingeniør og teknologorganisasjon - NITO

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norscan Partners AS

Norsk Bergindustri

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme

Norsk forening mot Støy

Norsk friluftsliv

Norsk Hydro ASA

Norsk Hydrogenforum

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Varmepumpeforening

Norske Boligbyggelag Landsforbund SA

Norske reindriftssamers landsforbund

NOT Pulverlakk

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Oljedirektoratet

OsloMet

Regjeringsadvokaten

Reguleringsmyndigheten for energi - RME

Røldal grunneigarlag

Rådgivende Ingeniørers Forening

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sametinget / Sámediggi

Samfunnsbedriftene

SINTEF Energi AS

Sjømat Norge

Sjømatklyngen Senja

Solenergiklyngen

St1 Norge AS

Statens Vegvesen

Statkraft AS

Statsbygg

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Sunnhordland Kraftlag AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

TiZir Titanium & Iron AS

Torium Konsult AS

Treforedlingsindustriens bransjeforening

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Vestlandsrådet

WWF-Norge

Yara International ASA

Zero Emission Resource Organisation