Oppfølging og utredning av tiltak overfor ballastvann

Oppfølging og utredning av tiltak overfor ballastvann

Sjøfartsdirektoratet
Postboks 8132 Dep
0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/2132- F/AME

Ark:

Oppfølging og utredning av tiltak overfor ballastvann

Det vises til tildelingsbrevet til Sjøfartsdirektoratet fra Miljøverndepartementet av 11. mars 2002.

IMO-konvensjon om ballastvann

Inntak og utslipp av ballastvann er i dag den aktiviteten som medfører størst risiko for utilsiktet introduksjon og spredning av fremmede og skadelige vannlevende organismer. Slik introduksjon og spredning skjer først og fremst via internasjonal skipstrafikk. Det er en overordnet målsetting at dette problemet løses gjennom et internasjonalt forpliktende regelverk. Det fremgår av St. meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav at Regjeringen vil arbeide for ferdigstilling av et internasjonalt bindende regelverk for behandling av ballastvann under IMO i 2003. Arbeidet med en internasjonal konvensjon om ballastvann, som skal bidra best mulig til å redusere risikoen for introduksjon og spredning av fremmede og skadelige organismer, må derfor gis nødvendig prioritet av Sjøfartsdirektoratet.

Regionalt samarbeid om tiltak overfor ballastvann

I St. meld. nr. 12 (2001-2002) fremgår videre at Regjeringen vil arbeide for koordinerte felles tiltak mot ballastvann i alle Nordsjøland i påvente av det kommende IMO-regelverket. Sjøfartsdirektoratet bes også følge opp dette i tråd med omtalen av ballastvann i ministererklæringen fra Nordsjøkonferansen i Bergen i mars i år. Som en del av dette ber vi Sjøfartsdirektoratet, på bakgrunn av en henvendelse fra Sverige, vurdere å påta seg ansvaret for å lede det videre ekspertsamarbeidet mellom Nordsjølandene i dette spørsmålet.

Utarbeidelse av forskrift om ballastvann

Det fremgår videre av St.meld. nr. 12 (2001-2002) at Regjeringen snarest mulig vil iverksette nasjonale tiltak for å forhindre introduksjon av fremmede organismer via ballastvann i tråd med IMOs frivillige retningslinjer og – så langt dette er kjent – det kommende IMO-regelverket for ballastvann. Videre varsles det også i tildelingsbrevet for Sjøfartsdirektoratet av 11. mars 2002 at Miljøverndepartementet vil gi nærmere oppdrag om aktuelle utredninger og utvikling av nødvendig regelverk vedrørende ballastvann. Sjøfartsdirektoratet bes på denne bakgrunn utarbeide forslag til forskrift om kontroll med ballastvann og sedimenter.

Forskriften skal baseres på IMOs retningslinjer av 27. november 1997 for kontroll med ballastvann og sedimenter og være i tråd med det kommende IMO-regelverket for ballastvann så langt dette er kjent. I dette arbeidet bør også det australske regelverket om ballastvann tas i betraktning. Forskriften bør stille krav til at ballastvann enten skiftes i åpent hav eller renses om bord iht. IMOs retningslinjer og kommende regelverk, eller håndteres på annen godkjent måte. Det må gis regler om krav til behandlingsplan for ballastvann om bord på skip, samt rapporteringskrav. Det må videre vurderes om det skal stilles krav til etablering av mottaksanlegg på land. Miljøverndepartementet arbeider som kjent med en revisjon av sjødyktighetslovens kap. 11, hvor det blant annet skal utarbeides et klart hjemmelsgrunnlag for regulering av ballastvann. I henhold til utredningsinstruksen skal det gjennomføres en konsekvensutredning av forslaget, hvor også økonomiske og administrative konsekvenser skal inngå.

Direktoratet bes videre angi hvilke frivillige tiltak som kan iverksettes umiddelbart. Direktoratet bes også foreslå eventuelle insentiver (for eksempel reduserte avgifter) som kan være aktuelle for å bidra til mest mulig miljøvennlig praksis.

Sjøfartsdirektoratet skal i sitt arbeid med miljøbeskyttende tiltak overfor ballastvann samarbeide med Direktoratet for naturforvaltning og eventuelt Statens forurensingstilsyn der det er relevant. Det vil bli gitt separat oppdragsbrev til Direktoratet for naturforvaltning. Sjøfartsdirektoratet må videre ta nødvendig hensyn til at arbeidet med ballastvann-problematikken også berører blant annet havbruksnæringen og spørsmål knyttet til spredning av marine patogene organismer.

Forslag til forskrift med tilhørende konsekvensutredning oversendes Miljøverndepartementet innen 1. desember 2002. På bakgrunn av departementets tilbakemelding skal direktoratet gjennomføre alminnelig høring med sikte på fastsettelse i løpet av 2003.

Departementet ber om en kort statusrapport for arbeidet vedrørende ballastvann innen 1. september 2002.

Tillegg til tildelingsbrevet

Sjøfartsdirektoratet er i tildelingsbrev av 11. mars 2002 fått fullmakt til å anvise inntil kr. 2 500 000,- over statsbudsjettet for 2002 kap. 1400 post 21. Til nødvendig gjennomføring av ovennevnte oppdrag knyttet til ballastvann, gis Sjøfartsdirektoratet fullmakt til å anvise inntil kr. 300 000,- for 2002 i tillegg til midlene i tildelingsbrevet.

Med hilsen

Inger Glad Stokland e.f.
ekspedisjonssjef

Per W Schive
avdelingsdirektør

Kopi:
NHD
SFT
DN

Vedlegg: "Fullmakt for bruk av budsjettmidler".