Opplysninger om bygg- og anleggsavfall - delegering av myndighet etter forurensningsloven

alle landets kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

98/3057- F/lav

Ark:

Opplysninger om bygg- og anleggsavfall – delegering av myndighet etter forurensningsloven

Bygg- og anleggsavfall utgjør en betydelig andel av de totale avfallsmengdene i Norge. Bare en liten del av avfallet går i dag til gjenvinning, og enkelte kommuner har problemer med ulovlig disponering av avfallet. For å styrke kommunenes muligheter til å sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet, får alle landets kommuner delegert myndighet etter forurensningsloven til å kreve opplysninger fra tiltakshaver om bygg- og anleggsavfall. Samtidig delegeres myndighet til å føre tilsyn, ilegge forurensningsgebyr, og å kreve vederlag for kostnader i forbindelse med kontroll i slike saker. Det er utarbeidet en standard forskrift m/veiledere som skal legges til grunn i de kommuner som ønsker å benytte myndigheten. Dersom kommunene av særskilte grunner ønsker å få delegert myndighet til å fastsette avvikende forskrifter, må det rettes forespørsel om dette til Miljøverndepartementet. Dette av hensyn til forutsigelige og like rammebetingelser for byggebransjen.

1. Bakgrunn

Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) utgjør i mengde en av de største avfallsstrømmene i Norge. Avfallet er sammensatt og består i tillegg til omfattende enhetlige masser som tre, betong og tegl, også av betydelige mengder spesialavfall. Bare en liten del av dette avfallet går i dag til ombruk eller gjenvinning, og en rekke kommuner har problemer med ulovlig disponering av avfallet. I følge undersøkelser foretatt på oppdrag fra Miljøverndepartementet varierer miljøproblemet i stor grad fra kommune til kommune. Tettbygde strøk er mest belastet.

Det er tidligere delegert myndighet til enkelte kommuner på området, herunder Oslo kommune og samtlige kommuner i Akershus. På bakgrunn av en gjennomgang av erfaringene fra disse kommunene i 1998 ble det i St. meld. nr 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand gått inn for å delegere myndighet etter forurensningsloven til samtlige av landets kommuner på dette området. Det vil senere bli vurdert om ordningen skal gjøres obligatorisk gjennom endring av plan- og bygningsloven.

Miljøverndepartementet ønsker å delegere myndighet til kommunene på dette området slik at de selv kan ha frihet til å velge om de ønsker å prioritere arbeidet med BA-avfall lokalt. Samtidig er det viktig å sikre at byggebransjen får forutsigelige og like rammevilkår i de kommunene som ønsker å regulere spørsmål om opplysningsplikt for BA-avfall. Det er derfor behov for å sette klare vilkår for utøvelse av delegert myndighet.

2. Delegasjonsvedtak

Miljøverndepartementet fatter med hjemmel i forurensningsloven av 13. mars 1981 § 81, jf kgl. res. av 8 juli 1983 følgende delegasjonsvedtak:

- Samtlige av landets kommuner får delegert myndighet etter forurensningsloven § 49 til å treffe enkeltvedtak eller å gi forskrift om opplysningsplikt vedrørende bygg- og anleggsavfall. Med bygg- og anleggsavfall menes produksjonsavfall fra bygg- og anleggsvirksomhet samt materialer og gjenstander fra riving eller rehabilitering av bygninger.

Myndigheten er begrenset til tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 93 og som overskrider 400 m 2 >bruttoareal. Myndighet til å treffe enkeltvedtak gjelder kun i særlige tilfeller hvor tiltaket overstiger 400 m 2> bruttoareal og hvor tiltaket vil kunne ha betydelige miljøkonsekvenser knyttet til avfallshåndteringen. Det skal ved vurderingen særlig legges vekt på mengder og typer spesialavfall som vil kunne oppstå.

- Innenfor det saksområdet hvor kommunen har fått myndighet etter § 49 får de også myndighet til å :

- godkjenne opplysninger om planlagt avfallsdisponering etter § 32 andre ledd, siste setning jf § 31 andre ledd
- utøve tilsyn etter § 48
- utføre inspeksjon av eiendom og granske dokumenter og materiell etter § 50
- gi pålegg om undersøkelse etter § 51
- fastsette forskrift om gebyr etter § 52a
- fastsette og frafalle forurensningsgebyr etter § 73
- begjære påtale etter § 78 siste ledd og § 79 siste ledd

Videre får kommunen myndighet etter forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994 § 8 jf § 13 til å føre tilsyn med at leveringsplikten for spesialavfall som omfattes av bygg- og anleggsavfall overholdes.

Delegert myndighet skal utøves gjennom vedlagte forskriftsmal.

3. Nærmere om utøvelse av delegert myndighet

Delegasjonsvedtaket forutsetter at kommunene som den klare hovedregel benytter forskrift ved utøvelsen av myndighet. Bruk av enkeltvedtak vil kunne virke tilfeldig og skape usikkerhet for byggebransjen. Bruk av enkeltvedtak isteden for forskrift bør derfor kun benyttes i særlige tilfeller hvor kommunen har uvanlige, enkeltstående byggeprosjekter. Eventuelle enkeltvedtak skal utformes i samsvar med kravene i forskriftsmalen.

Kommunene vil etter forskriftsmalen § 6 ha anledning til å kreve sine kostnader dekket gjennom et gebyr med nærmere fastsettelse av satser. Kommunene står fritt til å vurdere om det skal kreves slikt gebyr, og til å utforme den nærmere utforming av satsene innenfor rammene i forurensningsloven.

Miljøverndepartementet peker særskilt på at kommunen har adgang til å knytte behandlingen av opplysninger om BA-avfall til håndteringen av søknad om igangsettelsestillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) § 95. Kommunen kan etter pbl § 95 vente med å avgjøre saken inntil opplysningene om BA-avfall er godkjent, jf forskriftsmalen § 4, 2 ledd. Departementet presiserer at slik godkjenning bare innebærer godkjenning av at opplysningene er dekkende og i samsvar med forskriftens krav. Det er ikke anledning for kommunen gjennom godkjennelsen til å stille krav til selve avfallshåndteringen, f.eks. krav til gjenvinningsandel eller til at særlige anlegg skal håndtere avfallet. Valget av avfallshåndtering skal skje innenfor de øvrige virkemidlene på avfallsfeltet, herunder forurensningslovens regler med tilhørende tillatelser til anlegg som håndterer avfall, og avgiften på sluttbehandling av avfall. Det forutsettes at kommunen behandler avfallsplanen uten unødvendig opphold, slik at byggesaken ikke forsinkes.

Miljøverndepartementet peker på at det etter forskriftsmalen § 5 er stilt krav om at avfallsprodusenten skal ha tilgjengelig dokumentasjon vedrørende faktisk avfallshåndtering etter at tiltaket er gjennomført. Det er ikke lagt opp til at det skal oversendes dokumentasjon automatisk eller at det skal utarbeides rapporter. Kommunen kan imidlertid på forespørsel kreve opplysningene fremlagt.

Vi viser for øvrig til vedlagt veiledningsmateriell utarbeidet av SFT.


4. Videre delegering og klage

Myndigheten som er delegert utøves etter forurensningsloven § 83, 1 ledd av kommunestyret, men kan delegeres videre i samsvar med § 83, 2 ledd. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som er truffet i henhold til delegert myndighet, jf forurensningsloven § 85.

5. Videreføring av tidligere delegert myndighet til enkelte kommuner

Oslo kommune, kommunene i Akershus og andre kommuner som tidligere har fått delegert myndighet for håndtering av produksjonsavfall, og som har benyttet denne før dags dato gjennom fastsettelse av forskrift, beholder sin myndighet. For kommuner som inntil dags dato ikke har benyttet tidligere delegert myndighet, erstatter dette delegasjonsvedtak tidligere delegasjonsvedtak så langt gjelder BA-avfall.

6. Delegasjonens varighet m.m.

Delegasjonen trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Departementet kan kalle tilbake delegasjonen etter egen vurdering. Vi ber om å bli orientert om eventuelle rapporter eller sammenstillinger av erfaringer på området som følge av denne delegasjonen. Kommuner som av særskilte grunner ønsker å få delegert myndighet til å fastsette regler som avviker fra vedlagte forskriftsmal kan anmode om dette ved særskilt henvendelse til departementet. Bakgrunnen for utforming av standard forskrift er hensynet til å sikre forutsigelige og like rammebetingelser for byggebransjen.

Med hilsen

Inger Glad Stokland e.f.

ekspedisjonssjef

Ellen Hambro

avdelingsdirektør

Vedlegg

Kopi: Fylkesmennene
Økobygg
KRD
BE

NBL
øvrig bransje

VEDLEGG