Ot.meld. nr. 1 (2005-2006)

Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I statsråd 7. september 2005 fremmet regjeringen Bondevik II Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer. Forslaget gjelder endringer i følgende lover:

  • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

  • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

  • lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

  • lov om endring i lov 29. september 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

  • lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv.

  • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  • lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

  • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

I tillegg inneholder proposisjonen omtaler og vurderinger av reglene om kostnader til egen FoU, departementets arbeid med forslag om skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapslovgivningen og departementets praksis med lempning etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 i 2004, samt en orientering om beløpsgrenser i skatteloven.

I denne meldingen trekkes visse deler av Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) tilbake, jf. kapittel 2 nedenfor. Resten av proposisjonens lovforslag og omtaler av skatte- og avgiftstemaer blir opprettholdt, jf. kapittel 3 nedenfor.

I ny Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.) fremmes enkelte nye lovforslag som ledd i Regjeringens endrede skatte- og avgiftsopplegg for 2006. Nærmere omtale av dette reviderte skatte- og avgiftsopplegget er gitt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006.

Til forsiden