Ot.meld. nr. 1 (2005-2006)

Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer

Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no