Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 100 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sosial- og helsedepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v og lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader.

I kapittel 2 legges det fram et forslag om hjemmel for innføring av en administrativ reaksjon i form av pålegg om retting og tvangsmulkt for å effektivisere håndhevingen av forbudet mot reklame for alkohol og tobakk, og merkebestemmelsene for tobakk.

I kapittel 3 foreslås en ny og forenklet ordning med kommunal tillatelse til tilvirkning av øl og vin for skjenking i egen virksomhet. Ordningen innebærer et begrenset unntak fra hovedregelen om at tilvirkning av alkohol krever statlig tilvirkningsbevilling.

I tillegg foreslår departementet endring i overskriften til alkoholloven § 3A-9. Endringen innebærer ingen realitetsendring. Endringen er derfor bare kommentert i merknadene til de enkelte bestemmelser, jf. kapittel 5.1.

Til toppen
Til dokumentets forside