Ot.prp. nr. 101 (2002-2003)

Om lov om endring i lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Med bakgrunn blant annet i henvendelse fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), fremmet Arbeids- og administrasjonsdepartementet for Stortinget Ot. prp. nr. 13 (2002-2003), med forslag til lov om endring av lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv (statsforetaksloven). Denne ble vedtatt av Stortinget som lov 20. desember 2002 nr. 88, som trådte i kraft 1. januar 2003. I og med ikrafttredelsen av lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv, ble bestemmelsene i statsforetaksloven §§ 51 og 53, som innebar at staten hadde ansvaret for statsforetakenes forpliktelser ved oppløsning av foretaket, opphevet. Videre ble bestemmelsen i statsforetaksloven § 4 annet ledd, som sa at gjeldsforhandlinger eller konkurs ikke kunne åpnes i et statsforetak opphevet. Det ble også foretatt visse andre justeringer av loven. Departementet la til grunn at disse endringene ville fjerne det påståtte konkurransefortrinnet statsforetakene hadde etter statsforetaksloven, og at loven dermed var bragt i samsvar med EØS-avtalens art. 61 nr. 1 om statsstøtte, og i samsvar med ESAs oppfatning av loven. Det ble foreslått at statens ansvar etter dagjeldende statsforetakslov ble erstattet med et begrenset deltageransvar, etter modell av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper.