Ot.prp. nr. 101 (2002-2003)

Om lov om endring i lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.

Til innholdsfortegnelse

4 Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene i overgangsbestemmelsene antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for statsforvaltningen. De økonomiske konsekvensene for statsforetakene antas ikke å være store, men er vanskelig å anslå med nøyaktighet.