Ot.prp. nr. 108 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.)

Til innhaldsliste

8 Økonomiske og administrative konsekvensar av lovforslaga

Forslaget om å forby terapeutisk kloning og å føre vidare og presisere dagens forbod mot forsking på befrukta egg, får ikkje administrative eller økonomiske konsekvensar.

Til forsida av dokumentet