Ot.prp. nr. 109 (2008-2009)

Om lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet foreslår i denne proposisjonen at det vedtas ny lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem.

Proposisjonen gir svar på hvorfor en oppdragstaker i statlig sektor skal ha egne rettigheter til tjenestepensjon, og drøfter bakgrunnen for og innholdet i en ny lov. I tilknytning til loven er det planlagt å utarbeide egen forskrift som vil omfatte nærmere reguleringer av pensjonsordningen.

Det presiseres at pensjonsordningen etter loven som denne proposisjonen omtaler, bare gjelder pensjonsordning for en begrenset gruppe av oppdragstakere tilknyttet statlig sektor.

I kapittel 2 drøftes bakgrunnen for å gi oppdragstakere egen pensjonsordning. Det legges vekt på hensynet til barnets beste som et overordnet formål. Hensynet til barnets beste og gode sosiale ordninger for en oppdragstaker ses i sammenheng. Som utgangspunkt fraskriver en oppdragstaker i kontrakten retten til å ta annet arbeid. Dette begrenser oppdragstakerens frihet i større grad enn ordinære ansatte. Departementet mener derfor det er rimelig at oppdragstakerne får egen pensjonsordning.

Det tas videre hensyn til at oppdragstaker og andre statlige ansatte behandles rettferdig, og det er viktig å ha like ordninger oppdragstakere i mellom. Et annet viktig hensyn er å stimulere til økt rekruttering og lav utskifting av eksisterende oppdragstakere. Det er behov for å øke antall oppdragstakere på grunn av en økning i antall oppdrag.

Enkelte av de eksisterende oppdragstakerne har tidligere hatt egne offentlige pensjonsordninger som oppdragstakere. Den nye loven om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem vil for disse være en videreføring av tidligere pensjonsordninger.

Kapittel 3 omhandler høringen og refererer enkelte høringsuttalelser på et generelt og prinsipielt grunnlag.

Kapittel 4 omhandler oppdragets standardkontrakt som den enkelte oppdragstaker inngår med staten. Standardkontrakten er en mal som skal være retningsgivende for alle statlige oppdragstakere i beredskaps- eller familiehjem. Kontraktens innhold regulerer forholdet mellom staten og oppdragstakeren, og oppdragstakerens omsorgsoppgaver ovenfor barnet. Sammenhengen mellom kontraktene og denne loven drøftes i lys av kontraktens innhold.

Departementet ser også nærmere på hvilken rolle staten som oppdragsgiver har i kontraktsforholdet. Det er viktig å avklare rollen staten skal ha som oppdragsgiver, som skal tilsvare arbeidsgivers rolle etter lov om Statens Pensjonskasse.

I kapittel 5 drøftes ulike sider ved pensjonsordningen. Her går proposisjonen nærmere inn på forholdet mellom denne loven og lov om Statens Pensjonskasse. Enkelte bestemmelser i lov om Statens Pensjonskasse vil unntas gjennom forskrift. Når det gjelder pensjonsgrunnlaget, fastsettes dette som godtgjørelse i den enkelte oppdragstakers kontrakt med staten. I standardkontraktene er godtgjørelsen satt til minimum kr 285 000 pr. år for 2009.

Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem knyttes opp mot lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Dette er viktig da aldersgrensen (70 år) fastsettes på grunn av pensjonsberegnings- og aktuarmessige årsaker. Aldersgrensen har ingen sammenheng med hvor lenge en oppdragstaker bør utføre oppdrag innen barnevernstjenesten. Det siste spørsmålet tilhører Barne- og likestillingsdepartementets faglige forvaltningsområde.

Kapittel 6 drøfter nærmere oppdragstakers avtaleklausul om ikke å ta annet arbeid ved siden av oppdraget. Departementet legger vekt på forbudets inngrep i oppdragstakers frihet, og er derved et vesentlig vilkår for å gi oppdragstakerne egen pensjonsordning.

Standardkontraktene åpner for at det etter skriftlig tilleggsavtale kan bestemmes at en oppdragstaker kan ta annet arbeid eller oppdrag ved siden av hovedoppdraget. Departementet ser det som viktig å regulere denne muligheten, dersom oppdragstakerne skal få rett til pensjonsordning etter den nye loven. Hvis ikke kan den enkelte oppdragstaker gjøre avtaler om annet arbeid som strider mot pensjonsordningens intensjoner. Departementet har satt en generell øvre grense på 20 prosent av heltidsstilling. Det innebærer at en oppdragstaker som har annet arbeid ut over 20 prosent stilling ikke kan ha pensjonsordning etter lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem.

I kapittel 7 ser proposisjonen på forholdet til andre lover, avtaler og pensjonsreformen. Det konkluderes med at bestemmelsene i samordningsloven og Overføringsavtalen bør gjelde for oppdragstakerne, og at Statens Pensjonskasse gis i oppgave å sørge for at denne gruppen blir omfattet av Overføringsavtalen. Det forutsettes også at loven i fremtiden nødvendigvis ikke må endres på bakgrunn av pensjonsreformen. Videre vil det ikke være nødvendig å foreta endringer i andre lover.

I kapittel 8 drøftes de administrative og økonomiske konsekvensene av lovforslaget. Tallene er reviderte på bakgrunn av ny informasjon. Dette har medført en økning i de estimerte kostnadene fra kr 21 mill til nå å utgjøre kr 28 mill. I tillegg er det opplyst at det vil påløpe arbeidsgiveravgift og oppstartskostnader. Merutgiftene knyttet til en egen pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem skal dekkes innenfor det statlige barnevernets budsjettramme.

Kapittel 9 inneholder merknader til de enkelte bestemmelsene i forslaget til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem.

Til toppen
Til dokumentets forside