Ot.prp. nr. 13 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette frem følgende forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 (yrkesrettet attføring), samt mindre endringer i kapittel 21 (saksbehandlingsregler):

  • Heving av aldersgrensen for skolegang som attføringstiltak - folketrygdloven § 11- 4

  • Innføring av varighetsbegrensning for skolegang som attføringstiltak - folketrygdloven § 11-6

  • Begrensning av rett til enkelte stønader for tiltaksdeltaker som samtidig mottar ordinær lønn gjennom tiltaksdeltakelsen eller lønn under sykdom - folketrygdloven § 11-8

  • Overføring av vedtaksmyndighet etter folketrygdloven §§ 11-2, 11-4 og 11-5 til Aetat - folketrygdloven § 21-14

Det er et mål at flest mulig skal få mulighet til å delta i arbeidslivet, fremfor å være passive trygdemottakere. Undersøkelser viser at jo lengre tid man er ute av arbeidslivet, desto vanskeligere er det å komme tilbake. Den samlede trygdeperioden for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av sykdom, skade eller lyte, bør kortes ned. Endringene som legges frem i denne proposisjonen skal bidra til at disse raskere skal kunne komme tilbake i arbeid. Det er lagt vekt på endringer som sikrer at flere får tilbud om aktive, arbeidsrettede tiltak på et tidligere tidspunkt enn i dag. Parallelt skjermes grupper med behov for lengre og mer tilrettelagte tiltak.

Forslagene er videre en oppfølging av St.prp. nr. 1 (2003-2004) Arbeids- og administrasjonsdepartementet.