Ot.prp. nr. 13 (2005-2006)

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Barne- og familiedepartementet la 24. juni 2005 fram for Stortinget Ot.prp. nr. 106 (2004-2005) Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.). Det framsatte forslaget ble ikke behandlet av det forrige Storting. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må odelstingsproposisjoner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de er overbrakt i, framsettes på ny for å bli tatt under behandling. Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslaget om endringer i barnetrygdloven mv. på ny. Forslaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 106 (2004-2005).

Til forsiden