Ot.prp. nr. 14 (1997-98)

Om lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 PROPOSISJONENS INNHOLD

Regjeringen legger med dette fram forslag til ny lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven). Forslaget ble satt frem for Odelstinget i forrige sesjon, som Ot prp nr 75 (1996/97). Forslaget ble imidlertid ikke behandlet i nevnte sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, vil det være nødvendig for Regjeringen å fremsette lovproposisjonen på ny i den nye valgperioden. I herværende proposisjon er inntatt likelydende lovutkast som i Ot prp nr 75 (1996/97). For så vidt gjelder lovmotivene, vises det til ovennevnte proposisjon.

Til forsiden