Ot.prp. nr. 19 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen fremmer i denne proposisjonen forslag om en endring av overgangsbestemmelsene i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-3, slik at det for regnskapsåret 1999 blir frivillig å anvende egenkapitalmetoden ved regnskapsmessig vurdering av datterselskap som konsolideres. Etter forslaget kan investering i datterselskap som konsolideres vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler (kostmetoden) for regnskapsår påbegynt i 1999.

Departementet vil innhente ulike instansers vurdering av de problemstillinger som har medført at regjeringen nå går inn for en utsettelse av ikrafttredelsen av den lovfastsatte plikten til å bruke egenkapitalmetoden. Det skal søkes avklart om det er grunnlag for endringer eller justeringer i de vedtatte reglene i god tid før avleggelsen av årsregnskapet for 2000.