Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 21 (1998-99)

Om lov om endring av lov 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. (enhetskvoteordning)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Fiskeridepartementet legger med dette frem forslag om endring av § 5a i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

Saltvannsfiskeloven § 4 første ledd bokstav a gir departementet hjemmel for å fastsette et største tillatte fangstkvantum for det enkelte fiskeslag. En slik totalkvote kan fastsettes i de tilfellene hensynet til en forsvarlig forvaltning av fiskeressursene tilsier det, når internasjonale avtaler gjør det nødvendig eller når hensynet til en rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse av fiske tilsier det, jf. § 4 første ledd.

Når det er fastsatt en totalkvote vil denne kunne fordeles på hvert enkelt fartøy som deltar i det aktuelle fisket. Hovedprinsippene for denne fordelingen finnes i saltvannsfiskeloven § 5. Kvote skal kun tildeles fartøy som faktisk skal delta i fisket. Videre vil en i utgangspunktet legge til grunn fartøyets størrelse og lastekapasitet, men det kan også tas hensyn til andre forhold, som sysselsettingseffekten ved tilvirkning av fangsten ombord og i land.

Saltvannsfiskeloven § 5a gir i dag hjemmel for å fordele de gruppekvotene som blir tildelt trål- og ringnotflåten på en måte som avviker fra den ordinære ordningen for fastsettelse av fartøykvoter.

§ 5a lyder:

«Som et ledd i en tilpasning av den konsesjonsbelagte trål- og ringnotflåten til ressurssituasjonen, kan totalkvoten for vedkommende gruppe deles i et antall like kvoter (enhetskvoter), som kan være større enn antall deltagende fartøy i vedkommende fartøygruppe. Enhetskvoten kan fordeles ulikt på de deltagende fartøy innen gruppen.

Departementet gir nærmere forskrifter om fastsettelse og fordeling av enhetskvoter. Nye enhetskvoteordninger kan ikke iverksettes etter 1. januar 1999.»

Bestemmelsen henviser til den konsesjonsbelagte trål- og ringnotflåten. På bakgrunn av uttalelser i Innst. O. nr. 103 (1992-93) side 3 omfatter hjemmelen hele den konsesjonsbelagte trål- og ringnotflåten, herunder reketrålflåten. Hjemmelen foreslås utvidet slik at den omfatter den konsesjonsbelagte trål- og ringnotflåte og fartøy over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap og med adgangsbegrensning.

Begrunnelsen for forslaget er at departementet ser enhetskvoteordningen som et viktig tiltak for å bringe balanse i forholdet mellom fangstkapasitet og ressurstilgang for slike flåtegrupper.

Bestemmelsen gir ikke hjemmel for å iverksette nye enhetskvoteordninger etter 1. januar 1999. Det foreslås at hjemmelen gjøres permanent.

Begrunnelsen for forslaget er at enhetskvoteordninger, siden saltvannsfiskeloven § 5a ble vedtatt i 1984, har blitt et innarbeidet virkemiddel i arbeidet med å tilpasse den havgående flåten til ressursgrunnlaget. Departementet anser det nødvendig og hensiktsmessig, for å sikre balanse i forholdet mellom fangstkapasitet og ressurstilgang, å kunne tilby næringen enhetskvoteordninger også i fremtiden.

Til toppen
Til dokumentets forside