Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 21 (2008-2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

2 Merknader til de enkelte bestemmelsene i forslaget til endringer i folketrygdloven

Til § 21-3 tredje ledd

Endringen innebærer at «Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer» tilføyes blant de organer som skal kunne bruke bestemmelsen. Dette tilsvarer tilføyelsen i samme bestemmelse etter forslag i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008, jf. Innst. O. nr. 13 for 2008-2009.

Til § 21-4 første og andre ledd

Endringene innebærer at «Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer» tilføyes blant de organer som skal kunne innhente opplysninger mv. etter bestemmelsene. Dette tilsvarer endringene i de samme bestemmelsene etter forslag i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008, jf. Innst. O. nr. 13 for 2008-2009.

Til § 21-4 a første ledd

Endringene innebærer at «Helsedirektoratet» tilføyes som organ som skal kunne innhente opplysninger etter bestemmelsen. Formuleringen «særskilt utpekte enheter innen Arbeids- og velferdsetaten» forenkles samtidig til «særskilt utpekte enheter», slik at den vil omfatte også særskilt utpekte enheter i helsetjenesteforvaltningen. Endringen er forutsatt i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008 punkt 4.

Til § 21-4 c andre ledd

Endringene innebærer at «Helsedirektoratet» tilføyes som organ som skal kunne bruke bestemmelsen. Formuleringen «særskilt utpekte enheter innen Arbeids- og velferdsetaten» forenkles samtidig til «særskilt utpekte enheter», slik at den vil omfatte også særskilt utpekte enheter i helsetjenesteforvaltningen. Endringen er forutsatt i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008 punkt 4.

Til § 21-4 c tredje ledd

Endringene innebærer at «Arbeids- og velferdsetaten» erstattes med «det innhentende organ». Hensikten er å unngå den språklig kompliserende tilføyelsen med hensyn til helsetjenesteforvaltningen. Bestemmelsen vil etter dette gjelde uansett om vedkommende organ tilhører Arbeids- og velferdsetaten eller helsetjenesteforvaltningen. Endringen er forutsatt i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008 punkt 4.

Til § 21-4 c fjerde ledd

Endringen innebærer at «opplysninger innhentet av Arbeids- og velferdsetaten» forenkles til den mer nøytrale formuleringen «opplysninger innhentet etter reglene i loven her», slik at reglene vil omfatte også opplysninger innhentet av helse­tjenesteforvaltningen med henblikk på ytelser etter loven kapittel 5. Endringen er forutsatt i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008 punkt 4.

Til § 21-11 a tredje ledd

Bestemmelsene i § 21-11 a ble foreslått tatt inn i folketrygdloven i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008, jf. Innst. O. nr. 13 for 2008-2009. I paragrafens tredje ledd vises det til enkelte bestemmelser i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7. Henvisningene bør rettes som følge av de endringer i den sistnevnte paragrafen som er foreslått i Ot.prp. nr. 76 for 2007-2008.

Til § 22-15 første ledd

Endringen innebærer at «Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet» tilføyes som organ som skal kunne bruke bestemmelsene om tilbakekreving av feilutbetalinger. Dette tilsvarer de tilføyelser i § 22-15 som er foreslått i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008, jf. Innst. O. nr. 13 for 2008-2009, men på grunn av de endringer i bestemmelsen som er foreslått i Ot.prp. nr. 76 for 2007-2008 må helsetjenesteforvaltningen tas inn i bestemmelsen på en noe annen måte enn i forhold til gjeldende regler.

Til § 22-15 fjerde ledd

Endringen innebærer at «Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet» tilføyes som organ som skal kunne bruke bestemmelsen. Dette tilsvarer de tilføyelser i § 22-15 som er foreslått i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008, jf. Innst. O. nr. 13 for 2008-2009, men på grunn av de endringer i bestemmelsen som er foreslått i Ot.prp. nr. 76 for 2007-2008 må helsetjenesteforvaltningen tas inn i bestemmelsen på en noe annen måte enn i forhold til gjeldende regler.

Til § 22-15 sjuende ledd

Endringen innebærer at Helsedirektoratet kan bestemme at feilutbetalinger av ytelser etter folketrygdloven kapittel 5 (helserefusjoner) skal kunne innkreves av annet organ enn Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Innkrevingsreglene skal imidlertid fortsatt være reglene i bidragsinnkrevingsloven (eller avregning i framtidige ytelser).

Endringen tilsvarer den endring i § 22-15 fjerde ledd som er foreslått i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008, jf. Innst. O. nr. 13 for 2008-2009, men bestemmelsene er omskrevet med sikte på at bestemmelsen skal gi klarere uttrykk for intensjonene. Slik endringen i § 22-15 fjerde ledd ble formulert i Ot.prp. nr. 82, er det uklart om reglene i bidragsinnkrevingsloven kommer til anvendelse dersom Helsedirektoratet bestemmer at et annet organ enn Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral skal forestå innkrevingen.

Dersom for eksempel Statens Innkrevingssentral skulle bli valgt, reises det derfor også spørsmål om det er nødvendig med lovendringer for å sikre at den nye innkreveren har tvangsmidler til å foreta innkrevingen. Organet Statens Innkrevingssentral har ikke tvangsmidler. De tvangsmidler som dette organet bruker, knytter seg til innkrevingsobjektene og må bestemmes konkret for hver oppgave, se straffeprosessloven § 456. Med den nye formuleringen er det klart at tvangsmidlene i bidragsinnkrevingsloven vil kunne brukes uansett hvilken innkrever Helsedirektoratet velger.

Til § 22-15 a første ledd

Endringen innebærer at «Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet» tilføyes som organ som skal kunne bruke bestemmelsene om tilbakekreving av feilutbetalinger etter en direkte oppgjørsordning. Endringen er forutsatt i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008 punkt 4.

Til § 22-15 a tredje ledd

Endringen innebærer at «Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet» tilføyes som organ som skal kunne bruke bestemmelsen. Endringen er forutsatt i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008 punkt 4.

Til § 22-15 a femte ledd

Endringen innebærer at Helsedirektoratet kan bestemme at feilutbetalinger av ytelser etter folketrygdloven kapittel 5 (helserefusjoner) skal kunne innkreves av annet organ enn Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Innkrevingsreglene skal imidlertid fortsatt være reglene i bidragsinnkrevingsloven (eller avregning i framtidige oppgjør). Bestemmelsene er utformet på samme måte som den tilsvarende bestemmelsen i forslaget til § 22-15 sjuende ledd, se merknaden til denne bestemmelsen. Endringen er forutsatt i Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008 punkt 4.

Til toppen
Til dokumentets forside