Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 28 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.— (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)

Til innholdsfortegnelse

14 Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved beregningen av økonomiske konsekvenser må det tas forbehold om at enkelte forutsetninger vil kunne endre seg. Dette vil spesielt gjelde antall ankomster av enslige mindreårige asylsøkere, ekstra omkostninger ved spesialtilpasning for funksjonshemmede barn og traumatiserte barn, eller andre uforutsette forhold.

Driftsutgiftene ved å overføre ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i mottaksfasen fra utlendingsmyndighetene til barnevernet vil avhenge av antall ankomster og antall plasser som etableres for denne gruppen. Gjennomsnittlig årlig driftsutgift per plass i omsorgssenteret for de yngste barna er for 2008 beregnet til 1,73 mill kroner. Beregningen er basert på gjennomsnittlig utgift per plass i det statlige barnevernets institusjoner (som inkluderer lønn, husleie, strøm, mat osv.), samt utgifter knyttet til de flyktningspesifikke oppgavene i omsorgssentrene som blant annet vil inkludere kompetansehevende tiltak for ansatte. Av de som kommer antas ca. 30 barn å være under 15 år, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008).

For enslige mindreårige asylsøkere under 15 år er det etablert et omsorgssenter på Eidsvoll med ca. 30 plasser. Eidsvoll omsorgssenter for barn har i 2008 et brutto driftsbudsjett på 53,1 mill kroner.

Regjeringen tar sikte på at barnevernet skal overta ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år i løpet av 2009. Regjeringen vil komme tilbake til de konkrete budsjettbehovene i de årlige budsjettene.

Til toppen
Til dokumentets forside