Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 28 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.— (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)

Til innholdsfortegnelse

8 Krav til kvalitet

8.1 Gjeldende rett

Det foreligger i dag ingen lovregulering av kvaliteten på tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere i asylmottak. Innholdet i og kvaliteten på det tilbudet som gis i mottakene, er imidlertid definert i styringsdokumenter, retningslinjer og rutinebeskrivelser.

Barnevernloven innholder i § 5-10 generelle krav til barneverninstitusjoner. Bestemmelsen lyder som følger: «For å sikre en forsvarlig standard på de institusjoner som er omfattet av § 5-1, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til institusjonene, herunder faglige krav og krav til bygninger, utstyr og bemanning.»

I medhold av denne bestemmelsen er det gitt forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner (kvalitetsforskriften) av 27. oktober 2003. Forskriften inneholder blant annet krav til de faglige metoder som anvendes, til bemanning og de ansattes kompetanse, til institusjonens fysiske utforming og materielle utstyr, og til lokalisering og internkontroll.

8.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet viste i høringsnotatet til at målet er at enslige mindreårige asylsøkere skal ha samme kvalitet på tilbudet som barn plassert i ordinære barneverninstitusjoner. Departementet foreslo derfor at reglene for kvalitet i barnevern­institusjoner, dvs. barnevernloven § 5-10 med tilhørende forskrift, skal gis tilsvarende anvendelse for omsorgssentre som for institusjoner, jf. høringsnotatets forslag til § 5A-8.

8.3 Høringsinstansenes syn

Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger til forslaget.

8.4 Departementets vurdering

På bakgrunn av ovennevnte opprettholder departementet forslaget i høringsnotatet om at reglene for kvalitet i barneverninstitusjoner som følger av barnevernloven § 5-10 med tilhørende forskrift, gis tilsvarende anvendelse for omsorgssentre som for institusjoner, jf. utkastet til § 5A-7.

Til toppen
Til dokumentets forside