Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 28 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.— (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)

Til innholdsfortegnelse

9 Krav til godkjenning

9.1 Gjeldende rett

Det foreligger i dag ikke et lovfestet krav om godkjenning av asylmottak som drives av private eller kommunale aktører. Innholdet i og kvaliteten på det tilbudet som gis, er imidlertid definert i styringsdokumenter, retningslinjer og rutinebeskrivelser.

Når det gjelder barnevernloven, følger det av § 4-14 bokstav b) at private og kommunale barneverninstitusjoner kan brukes som plasseringssted ved vedtak om omsorgsovertakelse, jf. § 4-12 og § 4-8 annet og tredje ledd, dersom de er godkjent i medhold av barnevernloven § 5-8, jf. forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven (godkjenningsforskriften) av 27. oktober 2003. Det følger av forskriften § 5 at en institusjon bare kan godkjennes dersom den drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, herunder forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner. Videre stilles det krav om at institusjonen skal tilfredsstille vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lovgivning, og at den ellers drives på forsvarlig måte. Det oppstilles også i forskriften blant annet krav til regnskapslikt og revisjon, og det gis nærmere regler for etterfølgende kontroll og bortfall av godkjenning.

9.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet uttalte i høringsnotatet at utgangspunktet er at omsorgssentrene skal drives av statlig regional barnevernmyndighet. Samtidig viste departementet til at det i høringsnotatets forslag til § 5A-2 var tatt høyde for at det i fremtiden kan bli aktuelt å benytte private aktører eller kommuner til å drive omsorgssentre, på tilsvarende måte som disse i dag etter nærmere regler kan drive ordinære barneverninstitusjoner.

For å sikre enslige mindreårige asylsøkere forsvarlig omsorg og behandling der driften av et omsorgssenter overlates til private eller kommunale aktører, foreslo departementet i høringsnotatet at det innføres samme krav til godkjenning av disse, som de som i dag gjelder for private og kommunale barneverninstitusjoner, jf. høringsnotatets forslag til § 5A-8.

Departementet foreslo også en tilføyelse i barnevernloven § 6-2 slik at forvaltningsloven vil gjelde for omsorgssenterets klientsaker i de tilfeller hvor driften overlates til godkjente private eller kommunale aktører, på samme måte som for private og kommunale institusjoner.

9.3 Høringsinstansenes syn

Ingen høringsinstanser har hatt innsigelser til ovennevnte lovforslag.

9.4 Departementets vurdering

Departementet opprettholder på denne bakgrunn forslaget i høringsnotatet om at reglene for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner i barnvernloven § 5-8 med tilhørende forskrift skal gjelde tilsvarende for private og kommunale omsorgssentre, jf. utkastet til § 5A-7.

Videre opprettholder departementet forslaget om at forvaltningsloven skal gjelde for omsorgssenterets klientsaker i de tilfeller hvor driften overlates til godkjente private eller kommunale aktører, på samme måte som for private og kommunale barneverninstitusjoner, jf. utkastet til § 6-2.

Til toppen
Til dokumentets forside