Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 30 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i

  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Endringene i folketrygdloven gjelder:

  • Adgang for jordmødre til å rekvirere laboratorieundersøkelser for trygdens regning i forbindelse med kontrollundersøkelser under svangerskap

  • Opphevelse av bestemmelse om folketrygdens dekning av utgifter til opphold ved opptreningsinstitusjoner og helsesportssentre m.m.

  • Tilpasning av pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner m.v. til ordningen med egenandelstak 2

Endringen i spesialisthelsetjenesteloven gjelder:

  • Innføring av hjemmel for pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner m.v., herunder fritak for betaling for enkelte pasientgrupper

Til toppen
Til dokumentets forside