Ot.prp. nr. 32 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Les dokumentet

(samtykke til godkjenning av, og gjennomføring i sjøloven av, endringar i den internasjonale konvensjon 27. november 1992 om skadebotansvar for oljesølskade og den internasjonale konvensjon 27. november 1992 om oppretting av eit internasjonalt fond for skadebot for oljesølskade - auka ansvar for skade ved oljesøl frå oljetankskip)

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget