Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 34 (2001-2002)

Om lov om endringer i skattelovgivningen

Om lov om endringer i skattelovgivningen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget