Ot.prp. nr. 34 (2001-2002)

Om lov om endringer i skattelovgivningen

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finansdepartementet legger fram forslag til lov om endringer i skattelovgivningen. I denne proposisjonen inngår:

  1. Forslag om endring av reglene om skattemessig inngangsverdi på avskrivbare fysiske driftsmidler som er særskilte for kraftforetak, basert på gjenanskaffelsesverdier fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat

  2. Forslag om overføring av statens partsstilling i søksmål om oljeskatt fra departementet til Oljeskattekontoret

  3. Forslag om endringar i skattebetalingslova §§ 11 og 33 i samband med at reglane om rehabiliterings- og attføringspengar blir endra