Ot.prp. nr. 35 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 5 mai 1995 nr 19 om barnehager

I.

I lov 5 mai 1995 nr 19 om barnehager gjøres følgende endringer:

§ 8 skal lyde:

§ 8. Godkjenningsmyndigheten og forvaltning av statens driftstilskudd til private barnehager

Kommunen godkjenner barnehager.

Før kommunen fatter vedtak om godkjenning etter denne lov, skal vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lov være klarlagt.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Kommunen forvalter tilskuddene til private barnehager i kommunen.

§ 10 skal lyde:

§ 10. Tilsyn

Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter etter denne lov. Kommunen skal gi veiledning til barnehager, og kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Kommunen fører også tilsyn med at statlige tilskudd til private barnehager nyttes etter forutsetningene. Vedtak om retting og stenging og vedtak i sak om tilskudd kan påklages til fylkesmannen.

Fylkesmannen har veiledningsansvar overfor kommuner og eiere av virksomheter etter denne lov, og kan av eget tiltak føre tilsvarende tilsyn som kommunen.

Fylkesmannens vedtak i første instans kan påklages til departementet.

Departementet kan gi forskrifter om tilsynet med tilskuddene til private barnehager.

§ 26 oppheves.

II.

Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.